Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2013. gada 26. jūnijā

Lieta F‑56/12

Willy Buschak

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Bezdarbnieka pabalsts – Iemaksas pensiju programmā – Novēlota sūdzība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko W. Buschak galvenokārt lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 24. februāra lēmumu par atteikumu ņemt vērā prasītāja bezdarba laika posmu, izmaksājot izdienas pensijas maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”), un pārskaitīt ar tiem saistītās iemaksas un, otrkārt, piespriest Komisijai, izmaksājot viņa izdienas pensijas maksājumus, ņemt vērā [minēto bezdarba laika posmu], un pārskaitīt ar tiem saistītās iemaksas un, pakārtoti, pirmkārt, piespriest Komisijai iesniegt pieteikumu par apdrošināšanu ar atpakaļejošu spēku iestādē, kas atbildīga par Vācijas pensiju programmu, un pārskaitīt ar to saistītās likumiskās iemaksas un, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus, kompensējot nodarīto kaitējumu

Nolēmums      Prasību noraidīt. W. Buschak sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Prasības celšanas termiņa izbeigšanās – Atsākšana – Nosacījums – Jauns fakts – Jēdziens – Tiesību akts, ar ko apstiprina agrāku lēmumu – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 46. pants)

Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā, kas saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 46. pantu ir analoģiski piemērojami pagaidu darbiniekiem, ir paredzēts, ka ierēdņa vai pagaidu darbinieka celta prasība pret iestādi, kurā viņš ir nodarbināts, ir pieņemama ar nosacījumu, ka ir pienācīgi noritējusi šajos pantos paredzētā iepriekšējā administratīvā procedūra.

Tādējādi ierēdnim vai pagaidu darbiniekam nav atļauts atkāpties no termiņiem, kas Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā ir paredzēti sūdzības iesniegšanai un prasības celšanai, ar ko, izmantojot lūgumu, tiek apstrīdēts agrāks lēmums, kurš nav ticis apstrīdēts noteiktajos termiņos. Tas vien, ka pastāv jauni būtiski fakti, var pamatot to, ka tiek iesniegts lūgums atkārtoti pārbaudīt lēmumu, kas ir kļuvis galīgs. Šajā ziņā administrācijas vēstule, kurā ir vienīgi atgādināta informācija, kas ieinteresētajai personai jau ir paziņota, nevar tikt uzskatīta par nelabvēlīgu aktu, ar kuru varētu sākties jauns termiņš, kas ļautu ierosināt tiesas procesu.

(sal. ar 23., 24. un 26. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1985. gada 15. maijs, 127/84 Esly/Komisija, 10. punkts; 1987. gada 4. jūnijs, 16/86 P./ESK, 6. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 11. maijs, T‑34/91 Whitehead/Komisija, 18. punkts; 2005. gada 4. maijs, T‑144/03 Schmit/Komisija, 147. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 10. septembris, F‑146/06 Speiser/Parlaments, 22. punkts.