Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

UZNESENIE PREDSEDU TRETEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 2. júla 2013

Vec F‑53/12

Bogdi a i.

proti

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV)

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 69 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou žalobcovia v podstate navrhujú zrušiť rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o ich povýšení z platovej triedy AST 5 do platovej triedy AST 6 v rozsahu, v akom sa v dôsledku uvedených povýšení so spätnou účinnosťou od 1. apríla 2011 zníži multiplikačný faktor uplatniteľný na ich plat

Rozhodnutie: Vec F‑53/12, Bogdi a i./EHSV, sa vymazáva z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody, ktorú uzavreli.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)