Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(tretia komora)

z 15. júna 2016

Vec F‑55/12

Hilke Riemer‑Sullivan

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Prekážka konania z dôvodu verejného záujmu – Článok 82 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou pani Hilke Riemer‑Sullivan navrhla zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy Európskej komisie zo 6. marca 2012, ktorým sa zamietla jej sťažnosť proti „rozhodnutiam“ stanovujúcim započítanie jej práv na dôchodok, ktoré nadobudla v dvoch nemeckých dôchodkových systémoch do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie, a v prípade potreby, „rozhodnutí“ zo 7. novembra 2011 o výpočte uvedeného započítania

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Pani Hilke Riemer‑Sullivan znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Žaloba pred Súdom pre verejnú službu – Nepodanie návrhu na vydanie rozsudku pre zmeškanie na Súd pre verejnú službu žalobkyňou – Zohľadnenie odpovedí inštitúcie na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania – Nepredloženie vyjadrenia žalovaného v stanovenej lehote – Neexistencia vplyvu

2.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Únie do systému Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok, článok 91 ods. 1 a príloha VIII, článok 11 ods. 2)

1.      Pokiaľ žalobca v nijakom momente konania nenavrhol Súdu pre verejnú službu, aby sa o veci rozhodlo rozsudkom pre zmeškanie, je potrebné zohľadniť odpovede inštitúcie na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania, aj keď uvedená inštitúcia nepredložila svoje vyjadrenie v stanovenej lehote.

(pozri bod 12)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778

2.      Návrhy na zrušenie týkajúce sa návrhu na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok nadobudnutých v inom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Únie treba vykladať ako návrhy smerujúce k zrušeniu konečného rozhodnutia o uznaní započítania odpracovaných rokov, ak jednak je medzi účastníkmi konania nesporné, že dotknutá osoba dala svoj súhlas na pokračovanie v konaní o prevode jej práv na dôchodok nadobudnuté pred jej nástupom do služieb tým, že vyznačila svoj súhlas na návrhu na započítanie odpracovaných rokov, ktorý jej bol predložený, a jednak ak konečné rozhodnutie bolo prijaté pred podaním žaloby na súd Únie.

Pokiaľ konečné rozhodnutia o uznaní započítania odpracovaných rokov vyplývajúce z práv na dôchodok, ktoré nadobudla žalobkyňa v dvoch vnútroštátnych dôchodkových systémoch boli prijaté po podaní žaloby, žalobu nemožno prekvalifikovať na žalobu proti týmto dvom konečným rozhodnutiam a je nutné ju vyhlásiť za neprípustnú, lebo je namierená proti aktom, ktoré nespôsobujú ujmu.

(pozri body 22 – 24)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 62, 110 a 120, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58