Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 18. januarja 2021 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Ryanair DAC

(Zadeva C-380/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Nasprotna stranka: Ryanair DAC

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je pojem „oseba pretežno zaposlena za ozemlju države članice, kjer stalno prebiva” iz člena 14(2(a)(ii) [Uredbe št. 1408/711 , kot je bila spremenjena], mogoče razlagati enako kot pojem, ki je (na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, pristojnosti in individualnih pogodb o zaposlitvi (Uredba (ES) št. 44/20012 )) v členu 19(2)(a) [zadnjenavedene uredbe] v sektorju letalstva in letalskega osebja (Uredba (EGS) št. 3922/913 ) opredeljen kot „kraj, kjer delavec običajno opravlja svoje delo“, kakor je navedeno v sodni praksi Sodišča Evropske unije, ki je navedena v obrazložitvi?

____________

1     Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 35).

2     Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).

3     Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 1, str. 348).