Language of document :

A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2021. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH kontra Arik Air Limited és társai

(C-393/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

A többi fél a felülvizsgálati eljárásban: Arik Air Limited és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hogyan értelmezendő a „kivételes körülményeknek” a 805/2004 rendelet1 23. cikkének c) pontjában szereplő fogalma, figyelembe véve a 805/2004 rendelet célkitűzéseit, többek között a tagállami határozatok végrehajtásának gyorsítására és egyszerűsítésére, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog hatékony védelmére irányuló célkitűzést? Milyen mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a végrehajtás szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai a „kivételes körülmények” fogalmának értelmezését illetően?

A 805/2004 rendelet 23. cikke c) pontjának alkalmazása kérdésében történő döntés szempontjából relevánsnak tekintendők-e a jelen ügy körülményeihez hasonló olyan körülmények, amelyek a származási államban folytatott azon bírósági eljáráshoz kapcsolódnak, amelynek során az európai végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló határozat hatályon kívül helyezésének kérdésében döntenek? Milyen szempontok alapján értékelendő a származási tagállamban folytatott jogorvoslati eljárás, és mennyire kell átfogónak lennie a származási tagállamban folytatott eljárás azon értékelésének, amelyet a végrehajtás szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai folytatnak le?

Mi a tárgya a „kivételes körülmények” 805/2004 rendelet 23. cikkében szereplő fogalma alkalmazásának kérdésében való döntéshozatal során végzett értékelésnek: értékelendő-e a jogvita körülményeinek hatása abban az esetben, ha a származási államban hozott határozatot vitatják a származási államban, vizsgálandó-e, hogy a rendelet 23. cikkében meghatározott intézkedés jár-e haszonnal vagy kárral, illetve vizsgálni kell-e a határozat végrehajtása szempontjából az adós gazdasági teljesítőképességét, vagy más körülményeket?

A 805/2004 rendelet 23. cikke értelmében alkalmazható-e egyidejűleg az e cikkben említett több intézkedés? Amennyiben e kérdésre igenlő választ kell adni, a végrehajtás szerinti állam hatáskörrel rendelkező hatóságainak milyen szempontokat kell alapul venniük a több ilyen intézkedés alkalmazásának érdemében és arányossága kérdésében való döntés szempontjából?

Alkalmazandó-e a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 36. cikkének (1) bekezdésében szereplő jogi szabályozás a származási államnak a végrehajthatóság felfüggesztéséről (vagy megszüntetéséről) szóló határozatára, illetve alkalmazandó-e az e rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében előírthoz hasonló jogi szabályozás?

____________

1 A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 143., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 38. o.).

2 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i (EU) 1215/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).