Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rayonen săd (Bulharsko) 17. júna 2021 – TBI Bank EAD

(vec C-379/21)

Jazyk konania: bulahrčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní vo veci samej: TBI Bank EAD

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS1 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd je v konaniach, ktorých účastníkom nie je dlžník až do vydania súdneho príkazu na okamžité zaplatenie určitej sumy, povinný ex offo preskúmať nekalú povahu zmluvnej podmienky a neuplatniť ju, ak má len podozrenie, že je nekalá?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je vnútroštátny súd povinný v celom rozsahu zamietnuť návrh na vydanie súdneho rozhodnutia, ktorým sa uloží povinnosť okamžite zaplatiť určitú sumu, ak je len časť nároku založená na pravdepodobne nekalej zmluvnej podmienke, ktorá má vplyv na stanovenie výšky pohľadávky, a to aj v prípadoch, v ktorých v konaniach, ktorých účastníkom nie je dlžník až do vydania súdneho príkazu na okamžité zaplatenie určitej sumy, nemožno určiť konkrétnu výšku všetkých súčastí pohľadávok, ktoré sú založené na podmienkach, v prípade ktorých neexistuje podozrenie, že sú nekalé?

3.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a zápornej odpovede na druhú otázku: Je vnútroštátny súd povinný zamietnuť návrh na vydanie súdneho rozhodnutia, ktorým sa uloží povinnosť zaplatiť určitú sumu, pokiaľ ide o tú časť nároku, ktorá je založená na nekalej podmienke?

4.    V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku: Je vnútroštátny súd povinný – a ak áno, za akých podmienok – ex offo zohľadniť následky nekalej povahy určitej podmienky, ak sú dostupné informácie o platbe, ktorá je založená na tejto podmienke, okrem iného tak, že túto platbu započíta s inými, neuhradenými dlhmi vyplývajúcimi zo zmluvy, ako to vnútroštátne právo stanovuje v podobných prípadoch?

5.    V prípade kladnej odpovede na druhú, tretiu a štvrtú otázku: Je vnútroštátny súd viazaný pokynmi súdu vyššieho stupňa, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva záväzné pre súd, ktorého rozhodnutie sa skúma, ak tieto pokyny nezohľadňujú následky nekalej povahy určitej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).