Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Ravensburg (Saksamaa) 22. märtsil 2021 – GL jt versus Volkswagen AG ja Audi AG

(kohtuasi C-178/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Ravensburg

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: GL, DV, UK

Kostjad: Volkswagen AG, Audi AG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2007/46/EÜ1 artikli 18 lõige 1, artikli 26 lõige 1, artikkel 46 koosmõjus määruse nr 715/20072 artikli 5 lõikega 2 järgivad ka eesmärki kaitsta sõidukite ostjate huve?

Kui vastus on jaatav:

2.    Kas hõlmatud on ka sõiduki ostja huvi hoiduda ostmast sõidukit, mis ei ole kooskõlas liidu õiguse nõuetega, eelkõige sellist sõidukit, millesse on paigaldatud keelatud katkestusseade määruse nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses?

Olenemata esimesele ja teisele eelotsuse küsimusele antavast vastusest:

3.    Kas liidu õigusega on vastuolus, kui sõiduki ostja, kes on soovimatult ostnud sõiduki, mille on tootja turule lasknud keelatud katkestusseadmega määruse nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses, võib tsiviilõiguslikku deliktilise kahju hüvitamise nõuet, eelkõige ka sõiduki ostuhinna tagastamise nõuet – andes vastusooritusena üle sõiduki valduse ja omandi – esitada erandkorras vaid siis, kui sõiduki tootja on tegutsenud tahtlikult ja heade kommete vastasel viisil?

Kui vastus on jaatav:

4.    Kas liidu õigusest tulenevalt peab sõiduki ostjal olema õigus esitada sõiduki tootja vastu tsiviilõiguslik deliktilise kahju hüvitamise nõue iga kord, kui sõiduki tootja on süüliselt (hooletusest või tahtlikult) lasknud turule sõiduki, millesse on paigaldatud keelatud katkestusseade määruse nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses?

Olenemata esimesele, teisele, kolmandale ja neljandale eelotsuse küsimusele antavast vastusest:

5.    Kas liidu õigusega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et kui deliktilise kahju hüvitamise nõudega esitab sõiduki ostja sõiduki tootja vastu nõude tagastada sellise sõiduki ostuhind, millesse on paigaldatud keelatud katkestusseade määruse nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses, andes vastusooritusena üle sõiduki valduse ja omandi, siis toimub tasaarvestus sõiduki tegelikust kasutamisest saadud hüvega?

Kui vastus on eitav:

6.    Kas liidu õigusega on vastuolus, kui sõiduki kasutamisest saadud hüve suurus arvutatakse ostuhinna täissumma alusel, ilma et võetaks arvesse keelatud katkestusseadme kasutamisest tulenevat sõiduki väärtuse vähenemist ja/või tõsiasja, et ostja kasutas liidu õiguse nõudeid eiravat sõidukit soovimatult?

Olenemata esimesele, teisele, kolmandale, neljandale, viiendale ja kuuendale eelotsuse küsimusele antavast vastusest:

7.    Kas ZPO § 348 lõike 3 punkt 2 on osas, milles see puudutab ELTL artikli 267 teise lõigu alusel eelotsusetaotluste tegemist, vastuolus liikmesriigi kohtute õigusega esitada ELTL artikli 267 teise lõigu alusel eelotsusetaotlusi, mistõttu ei ole see säte eelotsusetaotluste tegemisele kohaldatav?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT 2007, L 263, lk 1).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT 2007, L 171, lk 1).