Language of document :

Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Philip Morris/Komisija

(lieta T-796/14) 1

Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Dokumenti, kuri izstrādāti, veicot sagatavošanas darbus, lai pieņemtu direktīvu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu – Piekļuves atteikums – Izņēmums saistībā ar tiesvedību un juridisko konsultāciju aizsardzību – Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību – Sevišķas sabiedrības intereses

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Philip Morris Ltd (Richmond, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – K. Nordlander un M. Abenhaïm, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Baquero Cruz un F. Clotuche-Duvieusart)

Priekšmets

Prasība, kura pamatota ar LESD 263. pantu un kurā lūgts atcelt Komisijas 2014. gada 24. septembra lēmumu Ares (2014) 3142109, ciktāl prasītājai tika liegta pilnīga piekļuve pieprasītajiem dokumentiem, izņemot tajos ietvertos grozītos personas datus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Philip Morris Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 56, 16.2.2015.