Language of document : ECLI:EU:C:2018:190

UZNESENIE PREDSEDU SÚDNEHO DVORA

z 28. februára 2018 (*)

„Výmaz“

Vo veci C‑605/17,

ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 a článku 260 ods. 3 ZFEÚ, podaná 20. októbra 2017,

Európska komisia, v zastúpení: J. Javorský, G. von Rintelen a L. Nicolae, splnomocnení zástupcovia,

žalobkyňa,

proti

Slovenskej republike, v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanej,

PREDSEDA SÚDNEHO DVORA,

po vypočutí generálneho advokáta E. Tančeva,

vydal toto

Uznesenie

1        Podaním prostredníctvom aplikácie e‑Curia zo 7. februára 2018 Komisia podľa článku 148 rokovacieho poriadku oznámila Súdnemu dvoru späťvzatie svojej žaloby a podľa článku 141 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadala, aby bola Slovenskej republike uložená povinnosť nahradiť trovy konania.

2        Žalovaná k tomuto späťvzatiu nepodala v stanovenej lehote žiadne pripomienky.

3        Podľa článku 141 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vzal žalobu späť, je povinný nahradiť trovy konania, ak to v tomto zmysle navrhol ďalší účastník konania vo svojom vyjadrení k späťvzatiu žaloby. Na návrh účastníka konania, ktorý vzal žalobu späť, však znáša trovy konania druhý účastník, ak sa to zdá oprávnené vzhľadom na správanie sa tohto účastníka v konaní.

4        V prejednávanej veci bola žaloba a jej následné späťvzatie zo strany Komisie dôsledkom postoja Slovenskej republiky, ktorá až po podaní žaloby prijala opatrenia nevyhnutné na splnenie si svojich povinností.

5        Je teda potrebné zaviazať Slovenskú republiku na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov predseda Súdneho dvora nariadil:

1.      Vec C605/17 sa vymazáva z registra Súdneho dvora.

2.      Slovenská republika je povinná nahradiť trovy konania.

V Luxemburgu 28. februára 2018

Tajomník

 

Predseda

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Jazyk konania: slovenčina.