Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 marca 2011 r. – Begue i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/10)1

(Służba publiczna – Personel kontraktowy – Dodatek dla pracowników systematycznie pozostających w gotowości do pracy – Artykuł 55 i art. 56b regulaminu pracowniczego – Rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 495/77)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christian Begue i in. (Marcy, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Woimant)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie wypłaty skarżącym ze skutkiem wstecznym dodatku za pozostawanie w gotowości do pracy na podstawie art. 56b regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Skarżący pokrywają własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję.

____________

1 Dz.U. C 179 z 3.7.2010, s. 58.