Language of document :

Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 18 декември 2019 г. — Наказателно производство срещу CD

(Дело C-929/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Обвиняем в главното производство

CD

Други страни в производството:

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, член 325, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 2 и 4 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред1 , да се тълкуват в смисъл, че не допускат орган извън съдебната власт, като Curtea Constituțională a României (Конституционен съд на Румъния), да приеме решение, с което се изисква, по право, преразглеждане на всички дела за корупция, решени от наказателната колегия на върховния съдебен орган на първа инстанция в определен период (2003—януари 2019 г.), които са във фаза на обжалване?

Трябва ли член 2 и член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и член 47, [втори параграф] от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат орган извън съдебната власт да обяви за незаконосъобразен съдебен състав на колегия на върховния съдебен орган, в противоречие с тълкуването, установено в постоянната и единодушна организационна и съдебна практика на последния?

Трябва ли принципът на предимство на правото на Съюза да се тълкува в смисъл, че позволява на националния съд да остави без приложение решение на Конституционния съд, постановено по жалба относно конституционноправен спор, което е задължително съгласно националното право?

Може ли изразът „предварително създаден със закон“, съдържащ се в член 47, [втори параграф] от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че включва официалното определяне на специализиран съдебен състав, различен от специализацията на съдиите, от които е съставен?

____________

1 ОВ L 198, 2017 г., стр. 29.