Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. märtsi 2011. aasta otsus – Begue jt versus komisjon

(kohtuasi F-27/10)1

(Avalik teenisus – Lepingulised töötajad – Hüvitis töötajatele regulaarse valves olemise eest – Personalieeskirjade artiklid 55 ja 56c – Määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 495/77)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Christian Begue jt (Marcy, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Woimant)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keelduti maksmast hagejatele tagasiulatuvalt personalieeskirjade artiklis 56c ette nähtud hüvitist valves olemise eest.

Resolutsioon

Jätta hagid rahuldamata.

Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 179, 3.7.2010, lk 58.