Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. června 2012 – Guittet v. Komise

(Věc F-31/10)1

„Veřejná služba – Bývalý úředník – Sociální zabezpečení – Nehoda – Ukončení řízení podle článku 73 služebního řádu – Časová působnost stupnice, která je uvedena v příloze nové verze právní úpravy, jež se týká pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání – Délka řízení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christian Guittet (Cannes, Francie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s J.-L. Fagnartem, advokátem)

Předmět věci

Žádost o zrušení rozhodnutí, jímž se ukončuje řízení zahájené podle článku 73 služebního řádu s tím, že žalobci byla přiznána míra trvalé invalidity ve výši 64,5 %, a dále žádost směřující k náhradě utrpěné majetkové a nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 27. července 2009, jímž se ukončuje řízení zahájené podle článku 73 služebního řádu úředníků Evropské unie v důsledku nehody Ch. Guitteta ze dne 8. prosince 2003, se zrušuje.

Evropské komisi se ukládá zaplatit Ch. Guittetovi částku ve výši 2 500 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Ch. Guittetem.

____________

1 Úř. věst. C 179, 3.7.2010, s. 59.