Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. júna 2012 – Guittet/Komisia

(vec F-31/10)1

(„Verejná služba – Bývalý úradník – Sociálne zabezpečenie – Úraz – Ukončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku – Časová pôsobnosť stupnice priloženej k novému zneniu pravidiel o poistení pre prípad rizika úrazu a choroby z povolania – Dĺžka konania“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christian Guittet (Cannes, Francúzsko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J.-L. Fagnart, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o ukončení konania podľa článku 73 služobného poriadku, ktorým bola žalobcovi priznaná trvalá invalidita v rozsahu 64,5 %, a na druhej strane návrh na náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

Rozhodnutie z 27. júla 2009 o skončení konania začatého podľa článku 73 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie v súvislosti s úrazom z 8. decembra 2003, ktorý sa stal pánovi Guittet, sa zrušuje.

Európska komisia je povinná zaplatiť pánovi Guittet sumu vo výške 2 500 eur.

V zostávajúce časti sa žaloba zamieta.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi Guittet.

____________

1 Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010, s. 59.