Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 април 2011 г. - Irmantas Šimonis/Комисия

(Дело F-113/07)

(Публична служба - Длъжностни лица - Прехвърляне в друга институция - Юрист лингвист - Замяна на мотиви - Изискване за минимален трудов стаж)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Irmantas Šimonis (Luxembourg, Luxembourg) (представител: V. Vilkas, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Steiblytė и K. Herrmann)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Република Литва (представители : D. Kriaučiūnas и E. Matulionytė)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията, с което тя, в хода на процедурата за подбор за заемане на длъжност, предмет на обявление за свободно място № COM/2007/142, се е отказала да иска преместването на жалбоподателя в Комисията и го е отстранила от процедурата за подбор.

Диспозитив

Отменя решението, с което Европейската комисия отстранява г-н Šimonis от процедурата за подбор, предвидена в обявление за свободно място COM/2007/142, като се отказва да иска от Съда на Европейския съюз преместването му.

Европейската комисия понася наред със собствените си съдебни разноски и тези на жалбоподателя.

Република Литва понася собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 79, 29.3.2008 г.