Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 14. april 2011 - Irmantas Šimonis mod Kommissionen

(Sag F-113/07) 

(Personalesag - tjenestemænd - interinstitutionel forflyttelse - jurist lingvist - udbedring af begrundelsen - krav om minimumsanciennitet)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Irmantas Šimonis (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat V. Vilkas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Steiblytė og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Republikken Litauen (ved D. Kriaučiūnas og E. Matulionytė, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved den under udvælgelsesproceduren med henblik på besættelsen af den i meddelelse om ledig stilling nr. KOM/2007/142 omhandlede stilling, afstod fra at anmode om overflytning af sagsøgeren til Kommissionen, og udelukkede ham fra udvælgelsesproceduren.

Konklusion

Afgørelsen, hvorved Europa-Kommissionen udelukkede Irmantas Šimonis fra     udvælgelsesproceduren i meddelelse om ledig stilling nr. KOM/2007/142 ved     at afstå fra at ansøge Den Europæiske Unions Domstol om overflytning af     ham, annulleres.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

Republikken Litauen bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 79 af 29.3.2008, s. 36.