Language of document :

Жалба подадена на 18 октомври 2007 г. - Simonis/Комисия

(Дело F-113/07)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Irmantas Šimonis (Люксембург) (представител: V. Vilkas, advokato)

Ответник: Комисия на Европейските Общности

Искания на жалбоподателя

да бъде отменено решението, с което в хода на процедурата за подбор за заемане на длъжността предмет на обявление за свободно място № COM/2007/142, Комисията на Европейските общности е отказала да поиска преместването на жалбоподателя в Комисията и го е отстранила от процедурата за подбор,

да бъде отменено решението на Комисията на Европейските общности от 8 август 2007 г., с което е отхвърлено възражение № R/273/07, подадено от жалбоподателя на 27 април 2007 г.,

да бъде осъден ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три правни основания, първото от които е изведено от засягане на оправданите правни очаквания, вследствие на сключването през 2005 г. на споразумение между ръководителите на администрацията на институциите предвиждащо, че ще бъде наложен срок от три години преди всяко преместване от институция в институция на новонаетите длъжностни лица.

Второто си правно основание жалбоподателят основава на незаконосъобразността на решението на Комисията поради липса на мотиви, поради това, че не е пропорционално на защитавания интерес, и поради това, че Комисията излиза извън пределите на правото си на преценка. Жалбоподателят поддържа, освен това, че решението е акт на дискриминация, основана на гражданството.

В третото си правно основание жалбоподателят изтъква нарушаването на принципа на добро администриране и на задължението за полагане на дължимата грижа.

____________