Language of document :

Talan väckt den 18 oktober 2007 - Šimonis mot kommissionen

(Mål F-113/07)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Irmantas Šimonis (Luxemburg) (ombud: advokaten V. Vilkas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europeiska gemenskapernas kommissions beslut, att under ett urvalsförfarande för att besätta en tjänst som var utlyst i meddelande om ledig tjänst KOM/2007/142, avstå från att begära förflyttning av sökanden till kommissionen och avvisa vederbörande från urvalsförfarandet,

ogiltigförklara Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 8 augusti 2007 om avslag på klagomål nr R/273/07, som ingetts av sökanden den 27 april 2007,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har anfört tre grunder till stöd för sin talan. Den första avser ett åsidosättande av vederbörandes rätt till skydd för berättigade förväntningar, vilka uppstått genom att ett interinstitutionellt avtal som slöts år 2005 mellan förvaltningscheferna, i vilket det föreskrevs att en frist om tre år skulle gälla för varje interinstitutionell förflyttning av nyanställda tjänstemän.

Genom sin andra grund har sökanden gjort gällande att kommissionens beslut är rättsstridigt på grund av att motivering saknas, att det är oproportionerligt i förhållande till det intresse som skyddas och att kommissionen överträdde gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning. Sökanden har dessutom hävdat att beslutet innebär en diskriminering grundad på nationalitet.

Genom sin tredje grund har sökanden gjort gällande att principen om god förvaltningssed samt omsorgsplikten har åsidosatts.

____________