Language of document :

Sag anlagt den 16. oktober 2007 - Doumas mod Kommissionen

(Sag F-112/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georgios Doumas (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning af 24. november 2006.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren det vederlag, som han ville have oppebåret fra den 1. november 2003 til den 16. september 2007, der var datoen for hans faktiske genindtræden, som erstatning for det økonomiske tab, han har lidt.

Med forbehold for forhøjelse eller nedsættelse under sagens behandling tilpligtes Kommissionen at betale sagsøgeren 200 000 EUR for den skade han har lidt i form af forsinkelse af hans karriere (forfremmelse, løntrin, pensionsordning ...) samt for ikke-økonomisk skade, bl.a. forringelsen af hans sundhedstilstand som følge af den usikkerhed om sin karriereudvikling, som han i mere end tre år har befundet sig i som følge af fejl, der er begået af ansættelsesmyndigheden.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tjenestemand i lønklasse A5, løntrin 3, angav ved e-mail af 1. august 2003, tre måneder forud for udløbet af sin tjenestefrihed af personlig årsager, der var taget fra 1. oktober 2002 til 31. oktober 2003, at han ikke ønskede at forlænge sin tjenestefrihed. Den 24. november 2006 forelagde han ansættelsesmyndigheden en ansøgning om dels at genindtræde i den første ledige stilling i den ansættelsesgruppe, der svarede til hans lønklasse, dels erstatning for den skade, han havde lidt som følge af hans manglende genindtræden, der var en følge af fejl, begået af Kommissionen, og som først blev mulig fra 16. september 2007 i en stilling som administrator.

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren bl.a. gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 40 i tjenestemandsvedtægten, af artikel 4 ff. i Kommissionens afgørelse af 5. september 1988, der fandt anvendelse ved udløbet af hans tjenestefrihed, og af artikel 8 i Kommissionens nye afgørelse af 28. april 2004 om tjenestefrihed, der trådte i kraft den 1. maj 2004.

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at Kommissionens afgørelse om ikke at lade ham genindtræde i tjenesten savner enhver begrundelse.

Sagsøgeren gør navnlig gældende, at gentagelsen af disse fejl, der har påført ham betydelig skade, udgør psykisk chikane som omhandlet i vedtægtens artikel 12a.

Sagsøgeren konstaterer endelig, at Kommissionen har tilsidesat vedtægtens artikel 40, stk. 4, og princippet om god forvaltningsskik.

____________