Language of document :

16. oktoobril 2007 esitatud hagi - Doumas versus komisjon

(Kohtuasi F-112/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georgios Doumas (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 24. novembri 2006. aasta taotlus;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja töötasu, mida ta oleks pidanud saama ajavahemikus 1. novembrist 2003 kuni 16. septembrini 2007; tema tööle ennistamiseni, hüvitamaks tekitatud varalist kahju,

mõista komisjonilt välja hageja kasuks, võimalusega suurendada või vähendada seda menetluse käigus, 200 000 eurot kahju hüvitamiseks, mis temale põhjustati tema karjääriga viivitamisega ja võimaluse kaotamisega karjääriarenguks (edutamine, palgajärk, pensionirežiim...), samuti tekitatud materiaalse kahju hüvitamiseks, nimelt ametisse nimetava asutuse tehtud vigade tõttu tema enam kui kolm aastat kestnud karjääriarengu ebakindlusest tingitud tervisliku seisundi halvenemisega seoses;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja, ametnik palgaastmel A5 järk 3 teatas 1. augusti 2003. aasta kirjaga, s.o kolm kuud enne ajavahemikuks 1. oktoobrist 2002 kuni 31. oktoobrini 2003 isiklikel põhjustel võetud puhkuse lõppu, et ei soovi oma puhkuse pikendamist. 24. novembril 2006 esitas ta ametisse nimetavale asutusele taotluse, millega palus esiteks nimetada ta uuesti esimesele vabale ametikohale, mis vastab tema palgaastmele, ja teiseks hüvitada kahju, mis talle tekitati seoses tema uuesti nimetamata jätmisega, mis tulenes komisjoni tehtud vigadest, mistõttu oli võimalik alles alates 16. septembrist 2007 asuda administraatori ametikohale.

Hagi toetuseks väidab hageja, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 40, komisjoni 5. septembri 1988. aasta otsuse, mis oli kohaldatav tema isiklikel põhjustel võetud puhkuse lõpus, artiklit 4 ja järgnevad ja komisjoni uue 28. aprilli 2004. aasta otsuse, mis puudutab isiklikel põhjustel võetud puhkust ja jõustus 1. mail 2004, artiklit 8.

Hageja väidab ka, et komisjoni otsus tema uuesti nimetamata jätmise kohta on täielikult põhjendamata.

Hageja väidab, et nende vigade kordamine, mis põhjustasid talle olulise kahju, kujutab endast moraalset ahistamist personalieeskirjade artikli 12a tähenduses.

Lõpuks tõdeb hageja, et komisjon rikkus personalieeskirjade artiklit 40 ja hea halduse põhimõtet.

____________