Language of document :

Kanne 16.10.2007 - Doumas v. komissio

(Asia F-112/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Georgios Doumas (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

Päätös, jolla kantajan 24.11.2006 tekemä vaatimus hylättiin, on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle maksamatta oleva palkka, joka hänelle olisi tullut maksaa 1.11.2003 lukien 16.9.2007 saakka, jolloin hän tosiasiallisesti palasi aiempia tehtäviä vastaavaan toimeen, korvauksena kantajalle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 200 000 euroa, ellei mahdollisesta korottamisesta tai alentamisesta käsittelyn aikana muuta johdu, korvauksena siitä vahingosta, joka hänelle on aiheutunut hänen urakehityksen viivästymisestä, uralla etenemisen mahdollisuuden menettämisestä (ylennys, palkkataso, eläkejärjestelmä, jne.) sekä siitä henkisestä kärsimyksestä, josta johtuen eritoten hänen terveydentilansa on heikentynyt sen epätietoisuuden vuoksi, joka koskee hänen urakehitystään ja joka nimittävän viranomaisen tekemien virheiden vuoksi jatkunut yli kolmen vuoden ajan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on palkkaluokan A5 palkkatason 03 virkamies, ilmoitti sähköpostitse 1.8.2003 kolme kuukautta ennen hänelle henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapauden päättymistä, ettei hän hae virkavapauden jatkamista. Kantaja teki 24.11.2006 nimittävälle viranomaiselle vaatimuksen, joka koski yhtäältä kantajan palaamista ensimmäiseen vapautuvaan toimeen, joka vastaa hänen palkkaluokkaansa, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimusta siitä kantajan kärsimästä vahingosta, joka johtui siitä, ettei hän komission tekemien virheiden vuoksi voinut palata aiempia tehtäviä vastaavaan toimeen hallintovirkamiehen virassa, mikä kantajan mukaan oli mahdollista vasta 16.9.2007 alkaen.

Kanteensa tueksi kantaja väittää eritoten, että virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (henkilöstösäännöt) 40 artiklaa, komission 5.9.1988 tekemän päätöksen 4 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja, jotka tulevat sovellettaviksi hänen virkavapautensa lopussa, sekä komission 28.4.2004 tekemän uuden päätöksen, joka koskee henkilökohtaisista syistä myönnettävää virkavapautta ja joka tuli voimaan 1.5.2004, 8 artiklaa on rikottu.

Kantaja väittää lisäksi, että komission päätös olla siirtämättä häntä aiempia tehtäviä vastaavaan toimeen on jätetty täysin perustelematta.

Kantaja väittää eritoten, että näitä toistuvia virheitä, jotka aiheuttivat hänelle vakavaa vahinkoa, on pidettävä henkilöstösääntöjen 12 a artiklassa tarkoitettuna työpaikkakiusaamisena.

Kantaja toteaa lopuksi, että komissio on rikkonut henkilöstösääntöjen 40 artiklan 4 kohtaa ja hyvän hallinnon periaatetta.

____________