Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 października 2007 r. - Doumas przeciwko Komisji

(Sprawa F-112/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgios Doumas (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal,, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego z dnia 24 listopada 2006 r.;

zobowiązanie Komisji do wypłaty na rzecz skarżącego wynagrodzenia, które powinien był otrzymać począwszy od dnia 1 listopada 2003 r. do dnia 16 września 2007 r., dnia swojego rzeczywistego powrotu do służby, tytułem naprawienia poniesionych przez niego szkód,

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego, z zastrzeżeniem podwyższenia lub obniżenia kwoty w trakcie postępowania w niniejszej instancji, kwoty 200.000 € tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w postaci opóźnienia kariery i utraty szansy rozwoju kariery (awans, stopień, system emerytalny ...) oraz tytułem naprawienia krzywd doznanych przez skarżącego, w szczególności pogorszenia jego stanu zdrowia ze względu na stan niepewności dotyczący rozwoju jego kariery, w którym skarżący znajduje się od ponad trzech lat w konsekwencji błędów popełnionych przez organ powołujący;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący urzędnikiem w grupie zaszeregowania A5, stopień 03, w piśmie z dnia 1 sierpnia 2003 r., na trzy miesiące przed końcem urlopu z przyczyn osobistych (CCP) trwającego od dnia 1 października 2002 r. do dnia 31 października 2003 r., wyraził zamiar nieprzedłużania tego urlopu. W dniu 24 listopada 2006 r. skarżący wniósł do organu powołującego po pierwsze o przywrócenie go do służby na pierwsze z brzegu wakujące stanowisko w jego grupie zaszeregowania i po drugie o naprawienie szkody, którą poniósł w związku z nieprzywróceniem go do służby w wyniku błędów popełnionych przez Komisję, które to przywrócenie do służby w charakterze administratora stało się możliwe dopiero począwszy od dnia 16 września 2007 r.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi w szczególności naruszenie art. 40 regulaminu pracowniczego, art. 4 i następnych decyzji Komisji z dnia 5 września 1988 r., mających zastosowanie na końcu CCP skarżącego i art. 8 nowej decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie CCP, która weszła w życie w dniu 1 maja 2004 r.

Ponadto skarżący podnosi, że decyzja Komisji o nieprzywróceniu go do służby jest całkowicie pozbawiona uzasadnienia.

Skarżący podnosi w szczególności, że powtarzanie błędów, które spowodowały doznanie przez niego poważnej szkody stanowi nękanie psychiczne w rozumieniu art. 12 a regulaminu pracowniczego.

W końcu skarżący stwierdza, że Komisja naruszyła art. 40 ust. 4 regulaminu pracowniczego oraz zasadę dobrej administracji.

____________