Language of document :

Žaloba podaná dne 19. října 2007 - Wenning v. Europol

(Věc F-114/07)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Rainer Wenning (Haag, Nizozemsko) (zástupci: G. Vandersanden, C. Ronzi, lawyers)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 21. prosince 2006 neprodloužit smlouvu žalobce a neprovést jeho opětovné zařazení do Europolu ode dne 1. října 2007;

v důsledku toho zrušit formulář hodnocení zaměstnanců (Staff Development and Review Form), z nějž vychází napadené rozhodnutí;

přiznat náhradu za utrpěnou majetkovou a nemajetkovou újmu;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutí neprodloužit platnost žalobcovy smlouvy je stiženo vadou spočívající v porušení povinnosti uvést odůvodnění, neboť v něm nejsou uvedeny důvody jeho vydání. Zakládá se na neplatném formuláři hodnocení zaměstnanců.

Hodnocení žalobce bylo vypracováno s porušením pravidel Europolu ohledně hodnocení zaměstnanců (článek 28 pracovního řádu zaměstnanců Europolu a pokynů pro postup hodnocení - Europol Staff Rules and Staff Development and Review Process Guidelines) a obsahuje mnoho nesprávných posouzení, z nichž vycházelo nesprávné právní posouzení.

Postup hodnocení byl nadřízenými žalobce uplatněn s úmyslem jej propustit, a nikoli vyhodnotit. To zakládá i nesprávné použití a zneužití pravomoci.

Jediným cílem, který sledovali nadřízení žalobce, bylo neprodloužit jeho smlouvu -bez ohledu na dobré pracovní výkony a na skutečnost, že byl již dříve ujištěn, že obdrží lepší hodnocení než v předcházejícím roce, pokud se bude i nadále zlepšovat. Žalobce legitimně očekával, že bude jeho smlouva změněna na smlouvu na dobu neurčitou, anebo alespoň prodloužena.

Rovněž napadené rozhodnutí a okolnosti jeho vydání nebyly v souladu se zásadou řádné správy a povinností řádné péče, jež musí každý správní orgán dodržovat vůči svým zaměstnancům.

Zájmu organizace i zaměstnance by bylo odpovídalo, kdyby byl žalobce zůstal zaměstnancem Europolu. Skutečností je, že pracovní úkoly, které byly plněny žalobcem, budou plněny i nadále. Žalobce v průběhu let trvale prokazoval, že tyto úkoly plní dobře, ke spokojenosti svých spolupracovníků i osob stojících mimo Europol.

Žalobce byl rovněž diskriminován ve srovnání s ostatními spolupracovníky, kteří plnili své úkoly stejným způsobem jako on, ale jejich smlouvy byly prodlouženy.

Žalobce konečně žádá o náhradu majetkové a nemajetkové újmy, kterou utrpěl v důsledku napadeného rozhodnutí.

____________