Language of document :

19. oktoobril 2007 esitatud hagi - Wenning versus Europol

(Kohtuasi F-114/07)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Rainer Wenning (Haag, Madalmaad) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden, C. Ronzi)

Kostja: Europol

Hageja nõuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

tühistada Europoli haldusdirektori 21. detsembri 2006. aasta otsus mitte pikendada hagejaga lepingut ja nimetada ta uuesti Europoli teenistusse alates 1. oktoobrist 2007;

tühistada järelikult personali arengu ja hindamise vorm, millel vaidlustatud otsus tugineb;

mõista välja kompensatsioon varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Otsusega mitte pikendada hagejaga lepingut rikutakse põhjendamiskohustust, kuna see ei sisalda seda õigustavaid põhjendusi. See tugineb kehtetule personali arengu ja hindamise vormile.

Hageja hindamisaruanne koostati Europoli personali arengu ja hindamise menetluse eeskirju rikkudes (Europoli personalieeskirjade ja personali arengu ja hindamise menetluse suuniste artikkel 28) ja selles on palju hindamisvigu, mis on viinud õiguse ebaõige kohaldamiseni.

Hageja ülemused kasutasid hindamismenetlust eesmärgiga hageja vallandada, selle asemel, et teda hinnata. See kujutab endast võimu kuritarvitamist ja väärkasutamist.

Hageja ülemuste ainus eesmärk oli mitte uuendada tema lepingut, hoolimata tema heast käitumisest ja asjaolust, et talle oli kinnitatud, et ta saab parema punktisumma kui eelmisel aastal, kui tema areng jätkub. Hagejal oli õiguslik ootus, et tema tööleping muudetakse tähtajatuks või seda vähemalt pikendatakse.

Vaidlustatud otsus ja tingimused, milles see vastu võeti on vastuolus ka hea halduse põhimõtte ja hoolitsemiskohustusega, mida iga administratsioon peab ilmutama oma personali suhtes.

Nii teenistuse kui personaliliikme huvides oleks hoida hagejat Europoli teenistuses. Tegelikult tuleb jätkata hageja tehtud töö tegemist. Aastate jooksul on hageja jätkuvalt tõestanud, et võib teha seda hästi, sellega on rahul tema kolleegid ja ka isikud väljaspool Europoli.

Hagejat on diskrimineeritud ka võrreldes teiste kolleegidega, kes on samal moel töötades saavutanud lepingu pikendamise.

Viimaks nõuab hageja kompensatsiooni materiaalse ja moraalse kahju eest, mis talle vaidlustatud otsusega põhjustati.

____________