Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2007 - Balieu-Steinmetz och Noworyta mot parlamentet

(Mål F-115/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Luxemburg) och Lidia Noworyta (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara den första artikeln i de interna regler tillsättningsmyndigheten antagit och som trädde i kraft den 1 maj 2004, avseende den schablonmässiga ersättning för övertid såsom åsyftas i artikel 3 i bilaga VI till tjänsteföreskrifterna, i det avseende ovannämnda regler fastställer att övertiden måste utföras regelbundet,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 december 2006 genom vilket Lidia Noworytas begäran av den 6 juli 2006 uttryckligen avvisades, och vilket innebar en tyst avvisning av Marie-Thérèses Balieu-Steinmetzs begäran av den 13 juli 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan anför sökandena för det första åsidosättande av grundläggande rättigheter, allmänna principer och Europeiska sociala stadgan, enligt vilka alla arbetstagare skall omfattas av likvärdiga arbetsvillkor, bland annat när det gäller arbetstid samt ersättning för övertid eller på grund av att arbetstiden är förlagd på ett avvikande sätt.

Sökandena gör gällande att till skillnad från artiklarna 56 a och 56 c i tjänsteföreskrifterna innehåller artikel 3 i bilaga VI till tjänsteföreskrifterna inte något krav på att övertiden skall utföras regelbundet för att schablonmässig ersättning för övertiden skall kunna utbetalas. Enligt sökandena har tillsättningsmyndigheten gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då den fört in detta villkor i de interna reglerna om ersättning för övertid.

Tillsättningsmyndigheten har också gjort sig skyldig till en uppenbart felaktig rättstillämpning då den angett att tjänstemän som rekryterats från och med den 1 maj 2004 inte skulle kunna komma i åtnjutande av en sådan ersättning, då artikel 1 i ovannämnda interna regler uttryckligen syftar till att främja den möjligheten.

Sökandena anser för övrigt att beslutet att vägra dem ersättning för avvikande arbetsvillkor åsidosätter artiklarna 56 a och 56 c samt likabehandlingsprincipen.

Slutligen är parlamentets ståndpunkt enligt sökanden inkonsekvent eftersom generaldirektören vid generaldirektoratet för parlamentets ledning skall ha hävdat att ingen regelbundet arbetar övertid vid telefonväxeln, samtidigt som tillsättningsmyndigheten å sin sida angett att en undersökning höll på att genomföras för att se över möjligheterna att harmonisera arbetsvillkoren vid enheten just på grund av de avvikande tider som tillämpades utöver den allmänna/normala arbetstiden.

____________