Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 grudnia 2007 r. - Kerelov przeciwko Komisji

(Sprawa F-111/07)

(Służba publiczna - Oczywista niedopuszczalność - Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat A. Kerelov)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 14 grudnia 2006 r. o niezwróceniu się do skarżącego o wypełnienie aplikacji celem możliwego dopuszczenia do udziału w konkursie oraz wniosek o naprawienie w ten sposób poniesionej szkody

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________