Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 7 юли 2010 г. - Tomas/Европейски парламент

(Съединени дела F-116/07, F-13/08 и F-31/08)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Член 2, буква в) от Условията за работа на другите служители на Съюза - Уволнение - Взаимно доверие - Предварително консултиране с Комитета по персонала на Парламента - Отсъствие)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Stanislovas Tomas (Вилнюс, Литва) (представител: M. Michalauskas)

Ответник: Европейски парламент (представители: A. Lukošiūtė и K. Zejdová)

Предмет

От една страна отмяна на решението на органа по назначаване за уволнение на жалбоподателя и от друга страна искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени и имуществени вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбите по дело F-116/07 и дело F-13/08.

Осъжда Европейския парламент да заплати на г-н Stanislovas Tomas сумата от 1 000 евро като обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди.

Отхвърля останалите искания по дело F-31/08.

Осъжда всяка от страните да понесе направените от нея във връзка с делата F-116/07, F-13/08 и F-31/08 съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 64, 8.3.2008 г., стр. 65, ОВ С 142, 7.6.2008 г., стр. 39 и ОВ С 158, 21.6.2008 г., стр. 26.