Language of document : ECLI:EU:F:2009:41

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

28 април 2009 година

Дело F-115/07

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz и Lidia Noworyta

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Предварително фиксирана надбавка за извънреден труд — Член 3 от приложение VI към Правилника — Член 56 от Правилника — Вътрешни правила относно предварително фиксираната надбавка за извънреден труд — Вътрешни правила относно компенсирането на извънреден труд — Равно третиране“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑жа Balieu-Steinmetz и г‑жа Noworyta искат, от една страна, да бъде обявен за незаконосъобразен член 1 от Вътрешните правила относно предварително фиксираната надбавка за извънреден труд, приети от генералния секретар на Парламента съгласно член 3 от приложение VI към Правилника, и от друга страна, да бъде отменен мълчаливият отказ на Парламента от 13 ноември 2006 г. по искането на г‑жа Balieu-Steinmetz от 13 юли 2006 г., както и решението на Парламента от 18 декември 2006 г., с което се отхвърля искането на г‑жа Noworyta от 5 юли 2006 г., искания за заплащане на посочената по-горе предварително фиксирана надбавка.

Решение:         Отменя мълчаливия отказ на Парламента от 13 ноември 2006 г. по искането на г‑жа Balieu-Steinmetz от 13 юли 2006 г., както и решението Парламента от 18 декември 2006 г., с което се отхвърля искането на г‑жа Noworyta от 5 юли 2006 г. Парламентът понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Жалба срещу акт с общо приложение

(член 236 ЕО; член 90 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Равно третиране — Граници — Неправомерно предоставено предимство — Отказ за предоставяне на предварително фиксирана надбавка на длъжностно лице, въпреки че други длъжностни лица в сходно положение получават тази надбавка

1.      Общностният съд на публичната служба няма компетентност да се произнася по искания, насочени към прякото установяване на незаконосъобразността на разпоредба с общо приложение, като разпоредба от Правилника за длъжностните лица.

(вж. точка 20)

2.      Решението на институция да откаже предоставянето на предварително фиксирана надбавка на длъжностно лице, въпреки че други длъжностни лица в сходно положение получават тази надбавка, което решение се основава на незаконосъобразността на плащането на надбавката в полза на тези лица, нарушава принципа на равно третиране, когато институцията не може да докаже надлежно, че плащането на същата надбавка в полза на посочените длъжностни лица е лишено от правно основание, тъй като актовете на общностните институции се ползват от презумпция за законосъобразност.

(вж. точки 28—30, 32, 36 и 42)

Позоваване на:

Съд — 9 октомври 1984 г., Witte/Парламент, 188/83, Recueil, стр. 3465, точки 13—15

Първоинстанционен съд — 14 май 1991 г., Zoder/Парламент, T‑30/90, Recueil, стр. II‑207, точка 26; 19 ноември 1996 г., Brulant/Парламент, T‑272/94, Recueil FP, стр. I‑A‑513 и II‑1397, точка 35; 22 февруари 2000 г., Rose/Комисия, T‑22/99, Recueil FP, стр. I‑A‑27 и II‑115, точка 39; 13 юли 2000 г., Griesel/Съвет, T‑157/99, Recueil FP, стр. I‑A‑151 и II‑699, точка 25; 8 юли 2003 г., Chetaud/Парламент, T‑65/02, непубликувано в Recueil, точка 44; 16 ноември 2006 г., Peróxidos Orgánicos/Комисия, T‑120/04, Recueil, стр. II‑4441, точка 77; 30 ноември 2006 г., J/Комисия, T‑379/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑313 и II‑A‑2‑1575, точка 79

Съд на публичната служба — 21 февруари 2008 г., Skoulidi/Комисия, F‑4/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 81