Language of document : ECLI:EU:F:2009:41

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

28. dubna 2009

Věc F-115/07

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz a Lidia Noworyta

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Odměňování – Paušální náhrada za práci přesčas – Článek 3 přílohy VI služebního řádu – Článek 56 služebního řádu – Interní předpisy o paušální náhradě za práci přesčas – Interní předpisy o náhradě za práci přesčas – Rovné zacházení“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M.‑T. Balieu-Steinmetz a L. Noworyta domáhají, aby byl článek 1 interních předpisů o paušální náhradě za práci přesčas, vydaných generálním tajemníkem Parlamentu na základě článku 3 přílohy VI služebního řádu, prohlášen za protiprávní, a dále aby bylo zrušeno implicitní zamítavé rozhodnutí Parlamentu ze dne 13. listopadu 2006 o žádosti o vyplacení výše uvedené paušální náhrady, kterou podala M.-T. Balieu-Steinmetz dne 13. července 2006, jakož i zamítavé rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. prosince 2006 o žádosti o vyplacení téže náhrady, kterou podala L. Noworyta dne 5. července 2006.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí Parlamentu ze dne 13. listopadu 2006, kterým byla implicitně zamítnuta žádost M.-T. Balieu-Steinmetz ze dne 13. července 2006, jakož i rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. prosince 2006, kterým byla zamítnuta žádost L. Noworyta ze dne 5. července 2006, se zrušují. Parlament ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Žaloba směřující proti aktu s obecnou působností

(Čl. 236 ES; služební řád úředníků, čl. 90)

2.      Úředníci – Rovné zacházení – Meze – Protiprávně přiznaná výhoda –Nepřiznání paušální náhrady úředníkovi i přesto, že jiní úředníci nacházející se ve srovnatelné situaci tuto náhradu pobírají

1.      Soud pro veřejnou službu Společenství není příslušný k rozhodování o návrhových žádáních, která přímo směřují k tomu, aby byla konstatována protiprávnost takového ustanovení s obecnou působností, jako je ustanovení služebního řádu.

(viz bod 20)

2.      Rozhodnutí orgánu, kterým se úředníkovi nepřiznává paušální náhrada, ačkoli jiní úředníci nacházející se ve srovnatelné situaci takovou náhradu pobírají, a které je založeno na tom, že vyplácení této náhrady těmto jiným úředníkům je protiprávní, porušuje zásadu rovného zacházení, nemůže-li tento orgán dostačujícím způsobem prokázat, že vyplácení této náhrady těmto úředníkům postrádá právní základ; na akty orgánů Společenství se ostatně vztahuje domněnka legality.

(viz body 28 až 30, 32, 36 a 42)

Odkazy:

Soudní dvůr: 9. října 1984, Witte v. Parlament, 188/83, Recueil, s. 3465, body 13 až 15

Soud prvního stupně: 14. května 1991, Zoder v. Parlament, T‑30/90, Recueil, s. II‑207, bod 26; 19. listopadu 1996, Brulant v. Parlament, T‑272/94, Recueil FP. s. I‑A‑513 a II‑1397, bod 35; 22. února 2000, Rose v. Komise, T‑22/99, Recueil FP, s. I‑A‑27 a II‑115, bod 39; 13. července 2000, Griesel v. Rada, T‑157/99, Recueil FP, s. I‑A‑151 a II‑699, bod 25; 8. července 2003, Chetaud v. Parlament, T‑65/02, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 44; 16. listopadu 2006, Peróxidos Orgánicos v. Komise, T‑120/04, Sb. rozh., s. II‑4441, bod 77; 30. listopadu 2006, J v. Komise, T‑379/04, Sb. VS, s. I‑A‑2‑313 a II‑A‑2‑1575, bod 79

Soud pro veřejnou službu: 21. února 2008, Skoulidi v. Komise, F-4/07, Sb. VS, s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 81