Language of document :

Žaloba podaná dne 19. března 2012 – ZZ v. FRA

(Věc F-38/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o neprodloužení pracovní smlouvy žalobce a rozhodnutí o přeřazení žalobce do jiného oddělení a náhrada nemajetkové a majetkové újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o neprodloužení pracovní smlouvy žalobce;

zrušit rozhodnutí o přeřazení žalobce do jiného oddělení;

nahradit majetkovou újmu žalobce ohodnocenou na částku 1 320 eur měsíčně od září 2012, navýšenou o úroky z prodlení ve výši poslední úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou, zvýšené o dva procentní body;

nahradit nemajetkovou újmu žalobce ohodnocenou na částku 50 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.