Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 23 октомври 2013 г. — BQ/Сметна палата

(Дело F-39/12)1

(Публична служба — Длъжностно лице — Атестационeн доклад — Психически тормоз — Вреди и загуби — Допустимост — Срокове)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BQ (Берелданж, Люксембург) (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: T. Kennedy, B. Schäfer и I. Ní Riagáin Düro)

Предмет на делотоИскане за отмяна на отказа на Европейската сметна палата по молбата на жалбоподателя да се установи, че противоправно са му причинени имуществени и неимуществени вреди.ДиспозитивОсъжда Сметната палата на Европейския съюз да заплати на BQ сумата от 2 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.