Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 23. oktober 2013 – BQ mod Revisionsretten

(Sag F-39/12) 1

(Personalesag – tjenestemand – bedømmelsesrapport – psykisk chikane – erstatning – formaliteten – frister)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BQ (Bereldange, Luxembourg) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Den Europæiske Revisionsret (ved T. Kennedy, B. Schäfer og I. Ní Riagáin Düro, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Den Europæiske Revisionsrets afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning om anerkendelse af en retsstridig adfærd, der angiveligt har påført sagsøgeren økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Den Europæiske Revisionsret tilpligtes at betale BQ 2 000 EUR.

I øvrigt frifindes Revisionsretten.

Hver part bærer deres egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 38.