Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(vec F-37/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Morálne obťažovanie – Priebeh vyšetrovania – Správa vyšetrovacieho výboru – Nesprávna definícia morálneho obťažovania – Rozhodnutie predsedu EIB sťažnosť zamietnuť – Zrušenie – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie na jednej strane listu predsedu EIB, ktorým tento zamietol v nadväznosti na stanovisko panelu „Dignity at work“ sťažnosť pre morálne obťažovanie podanú žalobcom, a na druhej strane záverov stanoviska tohto panelu v rozsahu, v akom tento nekonštatuje morálne obťažovanie

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 20. decembra 2011, ktorým predseda Európskej investičnej banky zamietol sťažnosť pre morálne obťažovanie C. De Nicola, sa zrušuje.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska investičná banka je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli C. De Nicola.

____________

1 Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 24.