Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Constitucional (Португалия), постъпило на 3 март 2021 г. — Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Дело C-136/21)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Constitucional

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ответник: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Преюдициален въпрос

„Може ли член 110 ДФЕС, разглеждан самостоятелно или във връзка с член 191 ДФЕС, и по-специално с параграф 2 от него, да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която изключва екологичния компонент при прилагането на намаления, свързани със средното търговско обезценяване на превозни средства на националния пазар, към данъка върху употребяваните превозни средства, имат общностна регистрация с безсрочна валидност в други държави — членки на Европейския съюз, като по този начин позволява така изчислената стойност да бъде по-висока от тази на еквивалентните употребявани превозни средства в страната?“

____________