Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 lutego 2021 r. w sprawie T-161/18, Braesch i in. / Komisja, wniesione w dniu 3 maja 2021 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-284/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar i K. Blanck, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi w pierwszej instancji i odrzucenie jej jako niedopuszczalnej; oraz

obciążenie drugiej strony postępowania kosztami postępowania w pierwszej instancji i kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie podnosi jeden zarzut.

Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd naruszył art. 108 ust. 2 TFUE i art. 1 lit. h) rozporządzenia proceduralnego w dziedzinie pomocy państwa1 poprzez błędne uznanie skarżących w pierwszej instancji za „zainteresowane strony” w rozumieniu art. 108 ust. 2 TFUE lub za „zainteresowane strony” w rozumieniu art. 1 lit. h) rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589.

Na powyższej podstawie Sąd błędnie uznał, że skarżący w pierwszej instancji mieli zgodnie z art. 263 TFUE akapit czwarty legitymację do wniesienia skargi na decyzję Komisji C(2017) 4690 final z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.47677 (2017/N) uznającej pomoc państwa udzieloną przez Włochy na rzecz Banca Monte dei Paschi di Siena za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

____________

1     Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).