Language of document :

Tožba, vložena 4. maja 2021 – Evropska komisija/Francoska republika

(Zadeva C-286/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: O. Beynet, M. Noll-Ehlers, agenta)

Tožena stranka: Francoska republika

Predlog

V obravnavani zadevi Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da na eni strani s sistematičnim in dolgotrajnim preseganjem letne mejne vrednosti za drobne delce (PM10) od 1. januarja 2005 v aglomeraciji in območju kakovosti Pariz (FR04A01/FR11ZAG01) in od 1. januarja 2005 do vključno leta 2016 na območju Martinik/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), Francoska republika še vedno ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 13(1) Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 v povezavi s Prilogo XI k navedeni direktivi;

na drugi strani pa, da Francoska republika na teh dveh območjih od 11. junija 2010, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50/ES v povezavi s Prilogo XV te direktive in zlasti obveznosti zagotoviti, da je obdobje preseganja čim krajše.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Za Pariz mejna dnevna vrednost ni bila neprekinjeno spoštovana od leta 2005 do zadnjih razpoložljivih podatkov, to je leta 2019. Poleg tega je ugotovljeno, da je odstopanje od izpolnjevanja glede preseganj dnevnih vrednosti na območju Pariza visoko (število preseganj je bilo dvakrat večje od dovoljenih preseganj) in da od leta 2015 ni bilo izboljšav. Za območje Martinika dnevna mejna vrednost ni bila spoštovana do leta 2016 in to neprekinjeno (razen leta2008).

Na obeh območjih Pariza in Martinika so bile mejne vrednosti za PM10 presežene v trenutku izteka roka za odgovor na obrazloženo mnenje. Takrat bi morala Francija sestaviti in sporočiti načrte. Analiza kaže, da Francija takih načrtov ni sprejela. Z ukrepi, ki jih je (na nacionalni in regionalni ravni) sprejela Francija, se ni zagotovilo, da bo obdobje preseganja čim krajše, kot zahtevajo določbe Direktive 2008/50/ES.

____________

1 UL 2008, L 152, str. 1.