Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Budapest Környéki Törvényszék (Ungārija) iesniedza 2021. gada 28. aprīlī — WD/Agrárminiszter

(Lieta C-273/21)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Budapest Környéki Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītājs: WD

Atbildētājs: Agrárminiszter

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) Nr. 1307/2013 1 32. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka platība, kas kadastrālajā reģistrā ir reģistrēta kā “lidlauks, kas nav izmantojams lauksaimnieciskajā darbībā”, un kurā netiek veikta neviena lidlauku darbība, ir jāuzskata par tādu, kas pārsvarā tiek izmantota lauksaimnieciskām darbībām, ja šajā platībā tiek veikta lauksaimniecības dzīvnieku turēšana?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV 2013, L 347, 608. lpp.).