Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 30. dubna 2021 – P.I. v. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Věc C-280/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: P.I.

Odpůrce: Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Předběžná otázka

Je třeba odpor vůči nelegálně působící a korupční vlivné skupině, která utlačuje žadatele o azyl prostřednictvím státního mechanismu a proti které je nemožné zajistit legitimní obranu z důvodu rozsáhlé korupce ve státě, považovat za rovnocenný připisovaným politickým názorům ve smyslu článku 10 směrnice 2011/95/EU1 ?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. 2011, L 337, s. 9).