Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 30. apríla 2021 – P.I./Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(vec C-280/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: P.I.

Odporca: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prejudiciálna otázka

Má sa odpor voči nezákonne pôsobiacej a skorumpovanej vplyvnej skupine, ktorá utláča žiadateľa o azyl prostredníctvom štátnej mašinérie a proti ktorej je legitímna obrana nemožná z dôvodu rozsiahlej korupcie v štáte, považovať za rovnocenný pripisovanému politickému názoru v zmysle článku 10 smernice 2011/95/EÚ1 ?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EU L 337, 2011, s. 9).