Language of document : ECLI:EU:F:2011:15

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

15 päivänä helmikuuta 2011

Asia F‑104/10 R

Mario Alberto de Pretis Cagnodo ja Serena Trampuz de Pretis Cagnodo

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Välitoimimenettely – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: SEUT 278 artiklan ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Mario Alberto de Pretis Cagnodo ja hänen puolisonsa Serena Trampuz de Pretis Cagnodo vaativat virkamiestuomioistuinta keskeyttämään Serena Trampuz de Pretis Cagnodon sairaalahoidon kustannuksia vastaavien summien ”takaisinperintämenettely”.

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – ”Fumus boni juris” – Kiireellisyys – Kumulatiivisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Tutkimisjärjestys ja tarkastustapa – Välitoimista päättävän tuomioistuimen harkintavalta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Puhtaasti taloudellinen vahinko

(SEUT 278 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

3.      Väliaikainen oikeussuoja – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Maininta perusteluista, joiden vuoksi vaadittujen toimenpiteiden myöntäminen on ilmeisesti perusteltua

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 102 artiklan 2 ja 3 kohta)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohdan mukaan välitoimia koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava muun muassa seikat, joiden vuoksi asia on kiireellinen, sekä tosiseikat ja oikeudelliset perusteet, joiden vuoksi vaadittujen välitoimien myöntäminen on ilmeisesti perusteltua.

Kiireellisyyttä ja fumus boni jurisia koskevat edellytykset ovat kumulatiivisia, joten välitoimia koskeva hakemus on hylättävä, jos jokin näistä edellytyksistä ei täyty. Välitoimista määräävän tuomioistuimen on myös tarvittaessa vertailtava kaikkia kysymyksessä olevia intressejä.

Tässä kokonaisarvioinnissa välitoimista päättävällä tuomioistuimella on laaja harkintavalta, ja se voi asian ominaispiirteiden perusteella vapaasti päättää, miten ja millaisessa järjestyksessä se tutkii nämä erilaiset edellytykset, sillä ei ole olemassa oikeussääntöä, jossa säädettäisiin siitä, miten tuomioistuimen olisi arvioitava sitä, onko asiassa tarpeen määrätä välitoimia.

(ks. 15–17 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑173/99 R, Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 10.9.1999, 18 kohta ja asia T‑120/01 R, De Nicola v. EIP, 9.8.2001, 12 ja 13 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑38/06 R, Bianchi v. EKS, 31.5.2006, 20 ja 22 kohta

2.      Välitoimihakemuksen kiireellisyys on arvioitava välitoimien määräämisen tarpeellisuuden kannalta, jotta voidaan välttää vakavan ja korjaamattoman vahingon aiheutuminen välitoimia hakeneelle osapuolelle, ja on täsmennettävä, että taloudellista vahinkoa ei poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta voida lähtökohtaisesti pitää korjaamattomana tai edes vaikeasti korjattavana, koska pääsääntöisesti se voidaan myöhemmin korvata rahallisesti.

Välitoimi on perusteltu myös puhtaasti taloudellisen vahingon tilanteessa, jos välitoimia hakenut asianosainen joutuisi ilman tällaista toimenpidettä tilanteeseen, jossa hänen taloudellinen elinkelpoisuutensa vaarantuu siksi, ettei hänellä ole käytettävissään varoja, joiden pitäisi tavallisesti riittää kaikkien välttämättömien menojen kattamiseen hänen perustarpeidensa tyydyttämiseksi siihen asti, kunnes pääasia on ratkaistu.

Sen arvioimista varten, onko väitetty vahinko luonteeltaan vakava ja korjaamaton ja oikeuttaa siis poikkeuksellisesti riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisen, välitoimista päättävällä tuomarilla on kuitenkin joka tapauksessa oltava hallussaan konkreettiset ja tarkat tiedot, joita tukevat sellaiset yksityiskohtaiset asiakirjat, jotka osoittavat välitoimia hakeneen asianosaisen taloudellisen tilanteen ja joiden avulla voidaan arvioida seuraukset, joita vaadittujen toimien puuttumisesta todennäköisesti aiheutuisi.

Joka tapauksessa riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä pyytäneen asianosaisen tehtävänä on näyttää toteen, ettei pääasian ratkaisua voida odottaa ilman, että hänelle aiheutuisi vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa.

(ks. 23–26 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 378/87 R, Top Hit Holzvertrieb v. komissio, 22.1.1988, 18 kohta; asia C‑213/91 R, Abertal ym. v. komissio, 18.10.1991, 18 kohta ja asia C‑471/00 P(R), komissio v. Cambridge Healthcare Supplies, 11.4.2001, 113 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen ja Hapag-Lloyd v. komissio, 2.4.1998, 64, 65 ja 67 kohta; asia T‑143/99 R, Hortiplant v. komissio, 16.7.1999, 18 kohta; asia T‑163/00 R, Carotti v. tilintarkastustuomioistuin, 3.7.2000, 8 kohta; asia T‑339/00 R, Bactria v. komissio, 15.6.2001, 94 kohta; asia T‑196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. komissio, 18.10.2001, 32 kohta; asia T‑151/01 R, Duales System Deutschland v. komissio, 15.11.2001, 187 kohta; asia T‑306/01 R, Aden ym. v. neuvosto ja komissio, 7.5.2002, 94 kohta; asia T‑181/02 R, Neue Erba Lautex v. komissio, 3.12.2002, 82 kohta; asia T‑420/05 R II, Vischim v. komissio, 13.10.2006, 83 ja 84 kohta ja asia T‑41/08 R, Vakakis v. komissio, 25.4.2008, 52 kohta

3.      Välitoimia hakevan asianosaisen, joka vetoaa taloudelliseen vahinkoon, on esitettävä oikea ja kattava kuva taloudellisesta tilanteestaan välitoimihakemuksen tekohetkellä. Kuten virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohdasta ja 102 artiklan 2 ja 3 kohdasta yhdessä luettuina käy ilmi, vastapuolen on voitava valmistella huomautuksensa ja välitoimista päättävän tuomarin on voitava ratkaista välitoimihakemus tarvittaessa pelkästään kyseisen hakemuksen perusteella ilman muita tietoja, joten niiden olennaisten tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen, joihin hakemus perustuu, on ilmettävä itse välitoimihakemuksesta.

(ks. 28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: em. asia Aden ym. v. neuvosto ja komissio, 52 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑236/00 R, Stauner ym. v. parlamentti ja komissio, 15.1.2001, 34 kohta; asia T‑85/05 R, Dimos Ano Liosion ym. v. komissio, 23.5.2005, 37 kohta ja asia T‑385/05 TO R, Portugali v. Transnáutica ja komissio, 4.2.2010, 11–13 kohta