Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 16. maj 2013 – de Pretis Cagnodo og Trampuz de Pretis Cagnodo mod Kommissionen

(Sag F-104/10) 1

(Personalesag – social sikring – alvorlig sygdom – begreb – hospitalsindlæggelse – afholdelse af udgifter – direkte betaling af afregningskontoret – ingen øvre grænser i de almindelige gennemførelsesbestemmelser for udgifter til kost og logi under hospitalsopholdet – forpligtelse til at underrette den forsikrede på forhånd i tilfælde af uforholdsmæssig høj fakturering)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Mario Alberto de Pretis Cagnodo og Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Italien) (ved advokat C. Falagiani)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af en afgørelse om afslag på at godtgøre udgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelsen af sagsøgerens ægtefælle med 100%.

Konklusion

Den af afregningskontoret i Ispra (Italien) trufne afgørelse, således som den fremgår af lønseddel nr. 10 af 1. oktober 2009, om at pålægge Mario Alberto de Pretis Cagnodo et beløb på 28 800 EUR i form af udgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelsen af Serena Trampuz de Pretis Cagnodo, som findes at være uforholdsmæssigt høje, annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionens bærer sine egne omkostninger og betaler de af Mario Alberto de Pretis Cagnodo og Serena Trampuz de Pretis Cagnodo afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 13 af 15.1/2011, s. 42.