Language of document :

Talan väckt den 20 oktober 2010 - Stephan Jaeger mot FEACVT

(Mål F-103/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stephan Jaeger (Dublin, Irland) (ombud: advokaterna A. Coolen, J.N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (FEACVT)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och de lönerapporter som upprättats sedan den 1 januari 2010 inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara, i den mån det behövs, de beslut som fattats av FEACVT om upprättande av hans löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och hans lönerapporter från den 1 januari 2010,

förplikta FEACVT att till sökanden betala ut den lön som förfallit till betalning och som sökanden har rätt till, jämte dröjsmålsränta, och

förplikta FEACVT att ersätta rättegångskostnaderna.

____________