Language of document :

Överklagande ingett den 24 november 2021 – Medela mot EUIPO (MAXFLOW)

(Mål T-744/21)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Medela Holding AG (Baar, Schweiz) (ombud: advokaterna M. Hartmann och S. Fröhlich)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering av EU-ordmärket MAXFLOW – Registreringsansökan nr 18 328 426

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 30 augusti 2021 i ärende R 876/2021-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________