Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione - Italien) – Stefano Liberato mot Luminita Luisa Grigorescu

(Mål C-386/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i mål om underhållsskyldighet – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 5 led 2 – Artikel 27 – Artikel 35.3 – Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar – Förordning (EG) nr 2201/2003 – Artikel 19 – Litispendens – Artikel 22 a – Artikel 23 a – Avgöranden erkänns inte om det är uppenbart att de strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) – Artikel 24 – Förbud mot omprövning av ursprungsdomstolens behörighet – Skäl för att neka erkännande som grundas på åsidosättande av reglerna om litispendens – Föreligger inte)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Stefano Liberato

Motpart: Luminita Luisa Grigorescu

Domslut

Reglerna om litispendens i artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område respektive i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ska tolkas så, att när – i ett mål rörande äktenskapsskillnad, föräldraansvar eller underhållsskyldighet – den domstol vid vilken talan i ett senare skede har väckts i strid med dessa regler meddelar en dom som sedermera vunnit laga kraft, så utgör dessa regler hinder för att domstolarna i den medlemsstat där talan i ett första skede väckts vägrar att erkänna domen enbart av detta skäl. Detta åsidosättande kan inte i sig läggas till grund för att vägra att erkänna domen med motiveringen att det är uppenbart att den strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) i den medlemsstaten.

____________

(1 ) EUT C 338, 9.10.2017.