Language of document :

Tužba podnesena 22. travnja 2021. – Europski parlament/Vijeće Europske unije

(predmet C-259/21)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europski parlament (zastupnici: I. Liukkonen, I. Terwinghe, agenti)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

poništiti članke 15. do 17., članak 20. i članak 59. stavak 2. Uredbe Vijeća (EU) 2021/92 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije1 ;

naložiti Vijeću snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Parlament smatra da se zakonodavnim aktima kojima se uređuje predmetno područje, odnosno člankom 10. stavkom 4. i člankom 15. Uredbe (EU) 2019/12412 te člankom 9. Uredbe (EU) 2019/4723 predviđa da se mjere kao što su one na koje se odnosi ova tužba moraju donijeti delegiranim aktima iz članka 290. UFEU-a.

U prilog svojoj tužbi, Parlament stoga ističe dva tužbena razloga. Prvi se temelji na nepravilnosti i zlouporabi postupka jer su se osporavane mjere trebale uvesti delegiranim aktima iz članka 290. UFEU-a, a ne u okviru postupka iz članka 43. stavka 3. UFEU-a. Drugi se temelji na prekidu lojalne suradnje, što je u suprotnosti s člankom 13. stavkom 2. UEU-a. Time što je donijelo pobijane odredbe u okviru postupka koji je različit od onog koji je predviđen u tu svrhu u aktima čiji je suautor, Vijeće je Parlamentu oduzelo pravo na preispitivanje koje bi on imao da je primijenjen pravilan postupak.

____________

1 SL 2021, L 31, str. 31.

2 Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 2019/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL 2019, L 198, str. 105. i ispravak SL 2019., L 231, str. 31.).

3 Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (SL 2019, L 83, str. 1.).