Language of document : ECLI:EU:C:2020:384

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora)

zo 14. mája 2020 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľov – Smernica 2011/83/EÚ – Článok 6 ods. 1 písm. c) a h) a článok 6 ods. 4 – Bod A prílohy I – Právo na odstúpenie od zmluvy – Informácie, ktoré má obchodník poskytnúť o podmienkach, lehote a postupoch na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy – Povinnosť obchodníka uviesť svoje telefónne číslo, ‚ak je k dispozícii‘ – Rozsah“

Vo veci C‑266/19,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) zo 7. marca 2019 a doručený Súdnemu dvoru 29. marca 2019, ktorý súvisí s konaním:

EIS GmbH

proti

TO,

SÚDNY DVOR (šiesta komora),

v zložení: predseda šiestej komory M. Safjan (spravodajca), sudcovia C. Toader a N. Jääskinen,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        EIS GmbH, v zastúpení: A. Rinkler, Rechtsanwalt,

–        Európska komisia, v zastúpení: C. Valero a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) a h), ako aj článku 6 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64), v spojení s bodom A jej prílohy I.

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi EIS GmbH, nemeckou spoločnosťou zaoberajúcou sa internetovým predajom, a TO, jednou z jej konkurentov vykonávajúcou svoju obchodnú činnosť ako fyzická osoba, vo veci návrhu podaného TO proti spoločnosti EIS, aby sa zdržala svojej obchodnej činnosti spočívajúcej v tom, že v informáciách týkajúcich sa práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy na svojej internetovej stránke neuvádza svoje telefónne číslo.

 Právny rámec

 Právo Únie

3        Odôvodnenia 4, 5, 7 a 34 smernice 2011/83 stanovujú:

„(4)      … Harmonizácia určitých aspektov spotrebiteľských zmlúv uzavretých na diaľku a mimo prevádzkových priestorov je potrebná na podporu skutočného spotrebiteľského vnútorného trhu vytvorením správnej rovnováhy medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou podnikov…

(5)      … Úplná harmonizácia informácií pre spotrebiteľov a práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov… prispeje k vysokej úrovni ochrany spotrebiteľa a lepšiemu fungovaniu spotrebiteľského vnútorného trhu.

(7)      Úplná harmonizácia niektorých kľúčových regulačných aspektov by mala podstatne zvýšiť právnu istotu pre spotrebiteľov i obchodníkov. Spotrebitelia aj obchodníci by mali mať možnosť spoliehať sa na jednotný regulačný rámec založený na jasne vymedzených právnych pojmoch upravujúcich určité aspekty zmlúv uzatváraných medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi v celej Únii. Výsledkom takejto harmonizácie by malo byť odstránenie prekážok vyplývajúcich z fragmentácie pravidiel a dokončenie vnútorného trhu v tejto oblasti. Tieto prekážky možno odstrániť iba ustanovením jednotných pravidiel na úrovni Únie. Spotrebitelia by navyše mali mať možnosť čerpať výhody z vysokej spoločnej úrovne ochrany v celej Únii.

(34)      Obchodník by mal dať spotrebiteľovi jasné a zrozumiteľné informácie predtým, než bude spotrebiteľ viazaný zmluvou uzavretou na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, inou zmluvou, než je zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, alebo akoukoľvek príslušnou ponukou. …“

4        V zmysle článku 1 tejto smernice s názvom „Predmet úpravy“:

„Účelom tejto smernice je prispieť prostredníctvom dosiahnutia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou určitých aspektov zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.“

5        Kapitola III uvedenej smernice s názvom „Informácie pre spotrebiteľov a právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov“ obsahuje články 6 až 16 tejto smernice.

6        Článok 6 tej istej smernice, nazvaný „Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov“, stanovuje:

„1.      Predtým, ako sa zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov či akákoľvek zodpovedajúca ponuka stane pre spotrebiteľa záväznou, obchodník mu jasným a zrozumiteľným spôsobom poskytne tieto informácie:

c)      poštovú adresu, na ktorej má obchodník sídlo, a jeho telefónne číslo, číslo faxu a e‑mailovú adresu, ak je [sú – neoficiálny preklad] k dispozícii, aby spotrebiteľ mohol rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať, a prípadne poštovú adresu a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná;

h)      v prípade, že existuje právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehotu a postupy na uplatnenie tohto práva v súlade s článkom 11 ods. 1, ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v časti [bode – neoficiálny preklad] B prílohy I;

4.      Informácie uvedené v odseku 1 písm. h), i) a j) možno poskytnúť prostredníctvom vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa uvádzajú v časti [bode – neoficiálny preklad] A prílohy I. Ak obchodník správne vyplní a dodá tieto pokyny spotrebiteľovi, požiadavky na informácie uvedené v odseku 1 písm. h), i) a j) sú splnené.

5.      Informácie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov a nemožno ich meniť, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

…“

7        Článok 11 smernice 2011/83 s názvom „Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy“ v odseku 1 stanovuje:

„Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Na tento účel môže spotrebiteľ:

a)      použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v časti [bode – neoficiálny preklad] B prílohy I alebo

b)      urobiť akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

…“

8        Príloha I tejto smernice s názvom „Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy“ obsahuje bod A, nazvaný „Vzorové pokyny na odstúpenie od zmluvy“, a bod B, nazvaný „Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy“.

9        Bod A tejto prílohy I obsahuje najmä pokyny, ktoré musí obchodník dodržať pri oznamovaní spotrebiteľovi vzorových pokynov o jeho práve na odstúpenie od zmluvy, a presnejšie tento pokyn:

„Doplňte meno/názov, adresu a prípadne [ak sú k dispozícii – neoficiálny preklad] Vaše telefónne číslo, faxové číslo a e‑mailovú adresu.“

10      Bod B uvedenej prílohy I obsahuje rubriku, ktorá znie:

„Komu [Obchodník doplní svoje meno/názov, adresu a prípadne [ak sú k dispozícii – neoficiálny preklad] faxové číslo a e‑mailovú adresu].“

 Nemecké právo

11      § 312d Bürgerliches Gesetzbuch (nemecký Občiansky zákonník, ďalej len „BGB“) s názvom „Požiadavky na informácie“ v odseku 1 stanovuje:

„V prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov a zmlúv uzavretých na diaľku je obchodník povinný informovať spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami § 246a [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (zákon, ktorým sa zavádza Občiansky zákonník)]. Informácie poskytnuté obchodníkom pri plnení tejto povinnosti sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.“

12      § 246a zákona, ktorým sa zavádza Občiansky zákonník (ďalej len „EGBGB“), nazvaný „Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov a zmlúv uzavretých na diaľku s výnimkou zmlúv o finančných službách“, v odseku 1 stanovuje:

„1.      Obchodník je povinný podľa § 312d ods. 1 BGB poskytnúť spotrebiteľovi nasledujúce informácie:

(2)      svoje identifikačné údaje, ako napr. svoje obchodné meno, ako aj adresu, na ktorej má sídlo, svoje telefónne číslo a prípadne svoje číslo faxu a e‑mailovú adresu, a prípadne poštovú adresu a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná.

2.      Ak má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 312g ods. 1 BGB, obchodník je povinný informovať spotrebiteľa:

(1)      o podmienkach, lehotách a postupe na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa § 355 ods. 1 BGB, ako aj o vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy uvedenom v prílohe 2,

Obchodník môže tieto požiadavky na informácie splniť tak, že správne vyplnený formulár vzorových pokynov o odstúpení od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe 1, poskytne vo forme textu.

3.      Obchodník je tiež povinný informovať spotrebiteľa,

(1)      že spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 312g ods. 2 bodov 1, 2, 5 a 7 až 13 BGB, podľa ktorého spotrebiteľ nemôže odvolať svoj prejav vôle,

…“

13      § 3 ods. 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zákon proti nekalej hospodárskej súťaži) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „UWG“) stanovuje:

„Nekalé obchodné praktiky sú protiprávne….“

14      § 4 bod 11 UWG stanovuje:

„Nekalej obchodnej praktiky sa dopustí najmä ten, kto

(11)      koná v rozpore s právnym predpisom, ktorý je okrem iného určený aj na to, aby v záujme účastníkov trhu reguloval trhové správanie.“

 Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

15      EIS 29. decembra 2014 vyzvala TO, svojho konkurenta v internetovom predaji s erotickými pomôckami, aby sa zdržal svojej obchodnej činnosti spočívajúcej najmä v tom, že poskytuje nesprávne poučenie o práve spotrebiteľov uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy po jej uzavretí. EIS v rámci tejto výzvy TO vyzvala, aby jej dodal strafbewehrte Unterlassungserklärung (vyhlásenie o zdržaní sa činnosti pod hrozbou pokuty), ktorým táto osoba pod hrozbou trestu vyhlasuje zdržať sa tejto činnosti.

16      TO 8. januára 2015 poslal spoločnosti EIS požadované vyhlásenie. Listom z 12. januára 2015 ju zase on vyzval, aby sa zdržala svojej obchodnej činnosti spočívajúcej v tom, že v informáciách týkajúcich sa práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy na svojej internetovej stránke neuvádza telefónne číslo.

17      EIS podala na Landgericht Arnsberg (Krajinský súd Arnsberg, Nemecko) žalobu, ktorou sa domáhala, aby súd určil, že TO nemá nárok na zdržanie sa obchodnej činnosti, ktorý si uplatňoval vo svojej výzve z 12. januára 2015. TO sa vo vzájomnej žalobe domáhal, aby sa EIS zdržala činnosti uvedenej v tejto výzve.

18      Rozsudkom z 9. júla 2015 Landgericht Arnsberg (Krajinský súd Arnsberg) zamietol žalobu spoločnosti EIS a vzájomnej žalobe TO vyhovel.

19      Rozsudkom z 10. augusta 2017 Oberlandesgericht Hamm (Vyšší krajinský súd Hamm, Nemecko) v podstate zamietol odvolanie podané spoločnosťou EIS proti uvedenému rozsudku.

20      EIS podala proti rozsudku, ktorým sa rozhodlo o odvolaní, opravný prostriedok „Revision“ na vnútroštátny súd, Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko).

21      Vnútroštátny súd sa domnieva, že riešenie sporu vo veci samej závisí od toho, či informácie týkajúce sa práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré EIS uvádza na svojej internetovej stránke, porušujú § 312d ods. 1 prvú vetu BGB, ako aj § 246a ods. 1 druhý pododsek prvú vetu bod 1 a druhú vetu EGBGB v spojení s prílohou 1 EGBGB, a preto sú tieto informácie v rozpore s hospodárskou súťažou v zmysle § 3 a § 4 bodu 11 UWG. V tejto súvislosti uvádza, že uvedené ustanovenia slúžia na prebratie článku 6 ods. 1 písm. h) a článku 6 ods. 4 smernice 2011/83 v spojení s bodom A jej prílohy I do nemeckého práva, a preto sa majú vykladať v súlade s týmito ustanoveniami.

22      V prejednávanej veci, ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, EIS použila vzorové pokyny o odstúpení od zmluvy uvedené v bode A prílohe I smernice 2011/83. EIS však svoje telefónne číslo neuviedla, hoci mala zavedenú telefónnu prípojku na svoje obchodné účely. EIS toto telefónne číslo uviedla v rámci tiráže na svojej internetovej stránke, ako ho aj jasne a jednoznačne zobrazila na spodnej časti úvodnej stránky uvedenej internetovej stránky.

23      Vnútroštátny súd uvádza, že EIS tvrdí, že vzhľadom na to, že neuzatvára zmluvy telefonicky, nie je povinná sprístupniť spotrebiteľom telefónnu prípojku, aby im prípadne umožnila uplatniť ich právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so zmluvami uzavretými na diaľku.

24      Za týchto okolností sa vnútroštátny súd pýta, či je telefónne číslo v zmysle pokynov na vyplnenie v rámci vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy podľa bodu A prílohy I smernice 2011/83/EÚ „k dispozícii“, ak obchodník uvedie telefónne číslo v rámci tiráže alebo ho jasne a jednoznačne zobrazí na úvodnej stránke svojej internetovej stránky. V tejto súvislosti sa domnieva, že ak obchodník jasne nespresňuje, že toto číslo nie je určené na to, aby sa používalo na podanie vyhlásení týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy, uvedené telefónne číslo treba považovať za „k dispozícii“ v zmysle bodu A prílohy I smernice 2011/83.

25      Okrem toho sa vnútroštátny súd domnieva, že okolnosť, že obchodník síce používa telefónne číslo na svoje obchodné účely, avšak nie na uzatváranie zmlúv na diaľku, nevylučuje dostupnosť tohto telefónneho čísla na to, aby prevzal vyhlásenia o odstúpení od zmluvy od spotrebiteľov.

26      Okrem toho vnútroštátny súd spresňuje, že prejednávaná vec sa týka len otázky prevzatia vyhlásení spotrebiteľov týkajúcich sa uplatnenia ich práva na odstúpenie od zmluvy, na rozdiel od veci, v ktorej Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) položil Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa výkladu článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83, a v ktorej bol vydaný rozsudok z 10. júla 2019, Amazon EU (C‑649/17, EU:C:2019:576), týkajúci sa požiadaviek na informácie pred uzavretím zmluvy.

27      Za týchto okolností Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1.      Je telefónne číslo v zmysle pokynov na vyplnenie v rámci vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy podľa [bodu] A prílohy I smernice 2011/83 ‚k dispozícii‘, ak obchodník uvedie telefónne číslo v rámci tiráže alebo ho jasne a jednoznačne zobrazí na úvodnej stránke svojej internetovej stránky?

2.      Je telefónne číslo v zmysle pokynov na vyplnenie v rámci vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy podľa [bodu] A prílohy I smernice 2011/83/EÚ ‚k dispozícii‘, ak obchodník síce používa telefónnu prípojku na obchodné účely, ale nie na uzatváranie zmlúv na diaľku, a preto ani na účely vrátenia plnenia zo zmlúv uzavretých na diaľku v podobe prevzatia vyhlásení o odstúpení od zmluvy?“

 O prejudiciálnych otázkach

28      Svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate jednak pýta, či sa má článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83 vykladať v tom zmysle, že v situácii, keď je telefónne číslo obchodníka zobrazené na jeho internetovej stránke a ten ho používa na svoje obchodné účely, sa má vychádzať z toho, že toto číslo je „k dispozícii“ v zmysle tohto ustanovenia, a jednak, či sa má článok 6 ods. 1 písm. c) a h), ako aj článok 6 ods. 4 tejto smernice v spojení s bodom A jej prílohy I vykladať v tom zmysle, že obchodník, ktorý poskytne spotrebiteľovi predtým, ako sa zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov stane pre neho záväznou, informácie o postupe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, pričom na tieto účely použije vzorové pokyny nachádzajúce sa v uvedenom bode A prílohy I, je povinný uviesť telefónne číslo tak, aby tomuto spotrebiteľovi umožnil oznámenie jeho prípadného rozhodnutia uplatniť toto právo.

29      Na úvod treba pripomenúť, že v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83 predtým, ako sa zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov so spotrebiteľom či akákoľvek zodpovedajúca ponuka stane pre spotrebiteľa záväznou, obchodník mu jasným a zrozumiteľným spôsobom poskytne informácie o poštovej adrese, na ktorej má sídlo, ako aj svoje telefónne číslo, svoje číslo faxu a e‑mailovú adresu, ak sú k dispozícii, aby spotrebiteľ mohol rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať, a prípadne poštovú adresu a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná.

30      Ako vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. h) tejto smernice v prípade, ak existuje právo na odstúpenie od zmluvy, obchodník je pred uzavretím zmluvy povinný poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o podmienkach, lehote a postupoch na uplatnenie tohto práva v súlade s článkom 11 ods. 1 uvedenej smernice, ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v bode B prílohy I tejto smernice.

31      V súlade s článkom 6 ods. 4 smernice 2011/83 informácie uvedené v odseku 1 písm. h) až j) tohto článku možno poskytnúť prostredníctvom vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa uvádzajú v bode A prílohy I tejto smernice. Ďalej sa tiež spresňuje, že sa predpokladá, že ak obchodník správne vyplní a dodá pokyny uvedené v uvedenom článku 6 ods. 1 písm. h) až j) spotrebiteľovi, požiadavky na informácie sú splnené.

32      Bod A prílohy I smernice 2011/83 obsahuje najmä pokyny, ktoré musí obchodník dodržať na to, aby spotrebiteľovi oznámil vzorové pokyny týkajúce sa jeho práva na odstúpenie od zmluvy, a konkrétne tento pokyn:

„Doplňte meno/názov, adresu a prípadne [ak sú k dispozícii – neoficiálny preklad] Vaše telefónne číslo, faxové číslo a e‑mailovú adresu.“

33      V tejto súvislosti z rozsudku z 10. júla 2019, Amazon EU (C‑649/17, EU:C:2019:576), v podstate vyplýva, že článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83 sa má vykladať v tom zmysle, že na jednej strane bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov so spotrebiteľom, v zmysle článku 2 bodov 7 a 8 tejto smernice, ukladá obchodníkovi povinnosť za každých okolností poskytnúť svoje telefónne číslo. Na druhej strane z uvedeného ustanovenia nevyplýva povinnosť obchodníka zriadiť telefónnu prípojku, ktorá umožní spotrebiteľom kontaktovať ho, a ukladá povinnosť oznámiť toto číslo len v prípade, keď tento obchodník už má zavedený takýto komunikačný prostriedok so spotrebiteľmi.

34      Súdny dvor v tomto rozsudku najmä rozhodol, že hoci článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83 nestanovuje presnú povahu komunikačného prostriedku, ktorý musí byť zriadený obchodníkom, toto ustanovenie nevyhnutne ukladá obchodníkovi povinnosť, aby poskytol každému spotrebiteľovi komunikačný prostriedok, ktorý mu umožní rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať (rozsudok z 10. júla 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, bod 46).

35      Bezpodmienečná povinnosť sprístupniť spotrebiteľovi za každých okolností telefónne číslo sa zdá byť neprimeraná predovšetkým vzhľadom na hospodársky kontext fungovania určitých podnikov, najmä najmenších, ktoré sa môžu usilovať o zníženie svojich prevádzkových nákladov organizovaním predaja alebo poskytovania služieb na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (rozsudok z 10. júla 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, bod 48).

36      Z judikatúry Súdneho dvora citovanej v bodoch 33 až 35 tohto rozsudku vyplýva, že obchodník, ktorý uzatvára zmluvu so spotrebiteľom prostredníctvom internetovej stránky a ktorý na tento účel nepoužíva telefón, pričom telefónnu prípojku má zavedenú na účely riadenia iných aspektov svojej obchodnej činnosti, nie je v zásade povinný oznámiť tomuto spotrebiteľovi číslo pridelené tejto telefónnej prípojke, pokiaľ sa rozhodne využiť vzorové pokyny uvedené v bode A prílohy I smernice 2011/83, ktoré sú určené na to, aby sa uvedenému spotrebiteľovi uľahčilo uplatnenie jeho práva na odstúpenie od zmluvy.

37      No v situácii, keď sa telefónne číslo obchodníka zobrazuje na jeho internetovej stránke takým spôsobom, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa, teda spotrebiteľa, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudok z 11. septembra 2019, Romano, C‑143/18, EU:C:2019:701, bod 54 a citovaná judikatúra), naznačuje, že tento obchodník používa toto číslo na svoj kontakt so spotrebiteľmi, treba vychádzať z toho, že uvedené číslo je „k dispozícii“ na kontaktovanie tohto obchodníka v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83. Tak je to najmä v prípade, keď je telefónne číslo uvedené na internetovej stránke v rubrike s názvom „Kontakty“.

38      V rozsahu, v akom sa v prípade uvedenom v predchádzajúcom bode má vychádzať z toho, že telefónne číslo obchodníka je „k dispozícii“ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83, a keď sa tento obchodník rozhodne na svojej internetovej stránke uviesť vzorové pokyny týkajúce sa uplatnenia práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú uvedené v bode A prílohy I tejto smernice, treba vychádzať z toho, že uvedené telefónne číslo je „k dispozícii“ aj v zmysle tohto posledného ustanovenia a musí sa medzi týmito informáciami nachádzať.

39      Tento výklad potvrdzujú ciele smernice 2011/83. Z jej článku 1 v spojení s jej odôvodneniami 4, 5 a 7 totiž vyplýva, že cieľom tejto smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov tým, že v transakciách s obchodníkmi im zaručí ich informovanosť a bezpečnosť.

40      S prihliadnutím na všetky predchádzajúce úvahy treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83 sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, keď sa telefónne číslo obchodníka zobrazuje na jeho internetovej stránke takým spôsobom, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa, teda spotrebiteľa, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný a obozretný, naznačuje, že tento obchodník používa toto číslo na svoj kontakt so spotrebiteľmi, treba vychádzať z toho, že uvedené číslo je „k dispozícii“ v zmysle tohto ustanovenia. V takom prípade sa má článok 6 ods. 1 písm. c) a h), ako aj článok 6 ods. 4 tejto smernice v spojení s bodom A jej prílohy I vykladať v tom zmysle, že obchodník, ktorý poskytne spotrebiteľovi predtým, ako sa zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov stane pre neho záväznou, informácie o postupe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, pričom na tieto účely použije vzorové pokyny nachádzajúce sa v uvedenom bode A prílohy I, je povinný uviesť to isté telefónne číslo v týchto pokynoch tak, aby tomuto spotrebiteľovi umožnil oznámenie jeho prípadného rozhodnutia uplatniť toto právo prostredníctvom tohto telefónneho čísla.

 O trovách

41      Vzhľadom na to, že konanie má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol takto:

Článok 6 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, keď sa telefónne číslo obchodníka zobrazuje na jeho internetovej stránke takým spôsobom, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa, teda spotrebiteľa, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný a obozretný, naznačuje, že tento obchodník používa toto číslo na svoj kontakt so spotrebiteľmi, treba vychádzať z toho, že uvedené číslo je „k dispozícii“ v zmysle tohto ustanovenia. V takom prípade sa má článok 6 ods. 1 písm. c) a h), ako aj článok 6 ods. 4 tejto smernice v spojení s bodom A jej prílohy I vykladať v tom zmysle, že obchodník, ktorý poskytne spotrebiteľovi predtým, ako sa zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov stane pre neho záväznou, informácie o postupe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, pričom na tieto účely použije vzorové pokyny nachádzajúce sa v uvedenom bode A prílohy I, je povinný uviesť to isté telefónne číslo v týchto pokynoch tak, aby tomuto spotrebiteľovi umožnil oznámenie jeho prípadného rozhodnutia uplatniť toto právo prostredníctvom tohto telefónneho čísla.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.