Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wiesbaden (Německo) dne 4. srpna 2021 – TX v. Spolková republika Německo

(Věc C-481/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci původního řízení

Žalobce: TX

Žalovaná: Spolková republika Německo, zastoupená Bundeskriminalamt

Předběžné otázky

1)    Musí být čl. 15 odst. 3 a 1 ve spojení s článkem 14 směrnice (EU) 2016/6801 ve světle článku 54 této směrnice vykládán tak, že připouští vnitrostátní právní úpravu,

a)    podle které v případě společné odpovědnosti za zpracování údajů nemusí být uveden orgán, který je skutečně odpovědný za uchovávané údaje, a

b)    která mimoto připouští, aby soudu nebylo poskytnuto věcné odůvodnění odepření přístupu k informacím?

2)    V případě kladné odpovědi na otázky 1 a) a 1 b), je čl. 15 odst. 3 a 1 směrnice 2016/680 slučitelný s právem na účinnou právní ochranu, které vyplývá z článku 47 Listiny základních práv Evropské unie1 , ačkoli je tak soudu znemožněno, aby

a)    v souladu s vnitrostátními procesními předpisy ve správním řízení, které zahrnuje několik fází, rozhodl o vstupu dalšího zúčastněného a skutečně odpovědného orgánu, který musí udělit své svolení k poskytnutí přístupu k informacím, do řízení a

b)    věcně přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro odepření přístupu k informacím a zda byly ze strany orgánu odpírajícího přístup k informacím použity správně?

3)    Zasahuje se odepřením přístupu k informacím, a tedy účinné právní ochrany podle článku 47 Listiny protiprávně do svobodné volby povolání podle článku 15 Listiny, pokud jsou uchovávané informace použity k tomu, aby byl subjekt údajů z důvodu domnělého bezpečnostního rizika vyloučen z výkonu činnosti, o kterou se ucházel?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 2016, L 119, s. 89).

1 Úř. věst. 2012, C 326, s. 391.