Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. kolovoza 2021. uputio Verwaltungsgericht Wiesbaden (Njemačka) – TX/Bundesrepublik Deutschland

(predmet C-481/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TX

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland, koju zastupa Bundeskriminalamt

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. stavak 3. i stavak 1. u vezi s člankom 14. Direktive (EU) 2016/6801 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL EU L od 4. svibnja 2016. str. 119 (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2016/680) u svjetlu članka 54. Direktive (EU) 2016/680 tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis

a)    prema kojem se u slučaju zajedničkih voditelja obrade podataka ne mora navesti voditelj obrade koji je zapravo odgovoran za pohranjene podatke i

b)    koji, osim toga, dopušta da se sudu uskrati meritorno obrazloženje za odbijanje pristupa?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na pitanja 1. a) i 1. b), je li članak 15. stavak 3. i stavak 1. Direktive (EU) 2016/680 u skladu s pravom na djelotvoran pravni lijek sadržan u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima1 iako se sud time onemogućava da

a)    u skladu s nacionalnim postupovnim pravilima u upravnom postupku koji se sastoji od više stupnjeva na sudjelovanje u postupku pozove drugog i zapravo odgovornog voditelja obrade koji mora dati svoju suglasnost za pružanje informacija i

b)    meritorno ispita postoje li uvjeti za odbijanje pristupa i je li ih voditelj obrade koji odbija pristup pravilno primijenio?

3.    Utječe li se odbijanjem pristupa i time djelotvornog pravnog lijeka u skladu s člankom 47. Povelje protuzakonito na slobodu izbora zanimanja u skladu s člankom 15. Povelje ako se pohranjene informacije koriste da bi se ispitanika isključilo od obavljanja namjeravane djelatnosti zbog navodnog sigurnosnog rizika.

____________

1     Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL 2016., L 119, str. 89.)

1 SL 2012., C 326, str. 391.