Language of document :

A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2021. augusztus 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TX kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-481/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Az alapeljárás felei

Felperes: TX

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2016/680 irányelv1 14. cikkével összefüggésben értelmezett 15. cikkének (3) és (1) bekezdését az (EU) 2016/680 irányelv 54. cikkének fényében, hogy e rendelkezés lehetővé teszi az olyan nemzeti szabályozást,

a)    amelynek értelmében az adatkezelésért való közös felelősség esetén nem kell megjelölni a tárolt adatokért ténylegesen felelős szervet, és

b)    amely ezenkívül lehetővé teszi a bíróság számára, hogy érdemben ne indokolja a hozzáférés megtagadását?

2)    Az 1. a) és az 1. b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén a 2016/680 irányelv 15. cikkének (3) és (1) bekezdése összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának1 47. cikke szerinti hatékony bírósági jogorvoslathoz való joggal, annak ellenére, hogy így lehetetlenné válik a bíróság számára, hogy

a)    a nemzeti eljárási szabályoknak megfelelően egy többszintű közigazgatási eljárásban perbe vonja a másik részt vevő és ténylegesen felelős hatóságot, amelynek egyetértését kell adnia a hozzáférés biztosításához, és hogy

b)    érdemben megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a hozzáférés megtagadásának feltételei, és hogy azokat a hozzáférést megtagadó hatóság helyesen alkalmazta-e?

3)    A hozzáférésnek és így az Alapjogi Charta 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslatnak a megtagadása jogellenes módon sérti-e a foglalkozás megválasztásának az Alapjogi Charta 15. cikke szerinti szabadságát, amennyiben a tárolt információkat arra használják fel, hogy az érintett személyt egy állítólagos biztonsági kockázat miatt kizárják a végezni kívánt tevékenységből?

____________

1 A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 119., 89. o.; helyesbítések: HL 2018. L 127., 7. o; HL 2021. L 74., 39. o.

1 HL 2012. L 326., 391. o.