Language of document :

2021 m. rugpjūčio 4 d. Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TX / Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-481/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: TX

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland, atstovaujama Bundeskriminalamt

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos (ES) 2016/6801 15 straipsnio 3 dalis ir 1 dalis, siejamos su 14 straipsniu, atsižvelgiant į šios direktyvos 54 straipsnį, turi būti aiškinamos taip, kad pagal šias nuostatas yra leidžiama nacionalinė reglamentavimo tvarka,

a)    kurioje nustatyta, kad esant bendriems duomenų valdytojams, kurie atsakingi už duomenų tvarkymą, už saugomus duomenis faktiškai atsakinga institucija neprivalo būti nurodoma, ir

b)    pagal kurią, be to, leidžiama nepateikti teismui esminių atsisakymo suteikti teisę susipažinti su duomenimis motyvų?

2.    Jeigu į pirmojo klausimo a ir b dalis būtų atsakyta teigiamai: ar Direktyvos (ES) 2016/680 15 straipsnio 3 dalis ir 1 dalis yra suderinamos su Pagrindinių teisių chartijos1 47 straipsnyje įtvirtinta teise į veiksmingą teisinę gynybą, nors iš teismo tokiu būdu atimama galimybė

a)    pagal nacionalinės proceso teisės nuostatas per administracinį procesą, kurį sudaro keli etapai, patraukti dalyvauti byloje kaip trečiąjį asmenį dar vieną suinteresuotąją ir faktiškai atsakingą instituciją, kuri privalo duoti sutikimą leidimui susipažinti su duomenimis, ir

b)    iš esmės patikrinti, ar įvykdyti reikalavimai, keliami atsisakymui suteikti teisę susipažinti su duomenimis ir ar atsisakiusi leisti susipažinti su duomenimis institucija juos taikė teisingai?

3.    Ar, atsisakius leisti susipažinti su duomenimis, taigi ir nesuteikus Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtintos teisės į veiksmingą teisinę gynybą, yra neteisėtai varžoma laisvė pasirinkti profesiją pagal Pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnį, jeigu saugoma informacija naudojama siekiant neleisti duomenų subjektui vykdyti norimos veiklos, motyvuojant tuo, kad tariamai kyla grėsmė saugumui?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

1 OL C 326, 2012, p. 391.